Cách bố cục trong “Không Cốc Tập”

KhongCocTap空谷集          KHÔNG CỐC TẬP

Không Cốc Tập 6 quyển, còn gọi là:

Lâm Tuyền Lão Nhân Bình Xướng (林泉老人評唱) Hòa thượng Đầu Tử Nghĩa Thanh tụng cổ Không Cốc Tập (投子青和尚頌古空谷集).

Thời Tống, ngài Đầu Tử Nghĩa Thanh gom cơ duyên các thiền sư nhiều đời soạn thành 100 tắc (), mỗi tắc làm một bài tụng ().

Về sau ngài Đan Hà Tử Thuần thêm phần thị chúng (示眾) và trước ngữ (著語).

Đến đời Nguyên, ngài Lâm Tuyền Tùng Luân, lại làm lời bình xướng (評唱) gộp lại khắc bản in.

Không Cốc Tập, Hư Đường Tập cùng Thung Dung Lục, Bích Nham Lục đều là nói về các công án.


Chúng ta xem qua cách bố cục trong từng tắc, trước khi vào từng tắc.

Khởi đầu ngài Đầu Tử Cảnh Thanh nêu “công án” và bài “tụng”:

舉思和尚問六祖大師。當何所務即不落階級。祖云汝曾作什麼來。思云聖諦亦不為。祖云落何階級。思云。聖諦尚不為。何階級之有。祖云。如是如是。汝善護持。吾當有偈。心地含諸種云云。
無見頂露雲攢急。
劫外靈枝不帶春。
那邊不坐空王殿。
爭肯耘田向日輪。

Đan Hà Tử Thuần thêm vào phần “thị chúng”:

示眾云。大忘人世。何必三思。擊碎疑團。那消一句。不滯玄關。縱橫得妙者。是甚麼人。

và “trước ngữ” (trong dấu ngoặc đơn là phần “trước ngữ” của ngài Đan Hà Tử Thuần)

舉思和尚問六祖大師。當何所務即得不落堦階級(但能行好事。何必問前程)

祖云。汝曾作甚麼來(劈腹剜心)

思云聖諦亦不為(還丹一粒。點鐵成金)

祖云落何堦級(為垂一隻手。不惜兩莖眉)

思云。聖諦尚不為。落何堦級(迷時三界有。悟後十方空)。

祖云。如是如是(怜兒不覺醜)。

汝善護持。吾當有偈(願聞法要)。

心地含諸種(總在裏許)。普雨悉皆萌(諸法從緣生)。

頓悟花情已(並不生枝引蔓)。菩提果自成(須知甜向苦中來)。

Các phần “bình xướng” trong tắc là của ngài Lâm Tuyền Tùng Luân, và thêm tên cho tắc : 

師云。修行漸次今古  皆然。….

第一則青原堦級


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *