Đại Sư Thần Tú (bổ sung)

Năm 684, Vũ Tắc Thiên chấp chính, 6 năm sau đổi quốc hiệu là Chu, lên ngôi Hoàng đế.
Vũ Tắc Thiên sùng kính đạo Phật, mời Đại sư Thần Tú đến Lạc Dương, bái Ngài làm Quốc sư.
Năm 701, Thần Tú hơn 90 tuổi vào triều, Tắc Thiên đích thân đến quỳ lễ đón.
Đại sư Thần Tú rất là khiêm tốn, tâm lượng quảng đại, nói với Tắc Thiên là Huệ Năng ở phương nam là người được truyền y bát.
Đại sư được tôn là Pháp chủ lưỡng kinh (Trường An, Lạc Dương), Quốc sư tam đế (Vũ Tắc Thiên, Đường Trung Tông, Đường Duệ Tông). Sư chủ trương “Tọa thiền tập định”, “Trụ tâm quán tịnh”.

Độ Môn tự nguyên là một biệt viện của Ngọc Tuyền tự, kiến lập vào thời Nam Bắc triều niên hiệu Đại Thông thứ hai (528), ban đầu tên là Độ Môn am.
Lương Vũ Đế niên hiệu Đại Đồng thứ sáu (540) trùng tu, đời Đường Cao Tông khoảng niên hiệu Nghi Phụng (676…) đổi Am thành Chùa. Cổng chùa viện trên sườn núi, là “Cổ Độ Môn Tự”. Nơi đây có bia “Đại Thông Thiền Sư chí bi”.
Thời Đại sư Thần Tú, rất đỉnh thạnh.

Bài thơ nói về Đại sư Thần Tú

Chẳng quản Nam Huệ Năng, Bắc Thần Tú ai cao ai thấp,
Chẳng quản lưỡng kinh pháp vương, quốc sư ba triều, công lớn công nhỏ.
Thần Tú lão tăng chỉ quản gương tâm cần phất thức!

Tướng mạo đường đường lão tăng năm mươi, Thần Tú gánh nước chẻ củi, vì pháp quên phiền.
Y bát Ngũ Tổ truyền cho Huệ Năng, chúng tăng chẳng phục, đuổi đến bên sông muốn giành y bát.
Thần Tú xa rời tranh chấp, nơi Ngọc Tuyền Tự ẩn dật khổ tu.
Năm tháng trôi qua, pháp phái Ngũ Tổ thiên cổ lưu danh.

Nhập kinh hoằng pháp, muôn người quy hướng,
Nhậm pháp vương lưỡng kinh, quốc sư ba triều.
Thiền sư bất động bất khởi, khiêm cung như xưa.
Tợ như đầm sâu nước rộng, chẳng sóng cả ba đào.
Nhất niệm tịnh tâm, tự tại giải thoát!

Lâm Thục Mai & Lưu Kiên Chí
kính đề兩京大法王-神秀禪師

莫管南惠能、北神秀誰高誰低,
莫管兩京法王、三帝國師功大功小,
神秀老僧只管心鏡勤拂拭!

相貌堂堂五十老僧,神秀擔水、打柴,為法忘憂。
五祖衣缽傳給惠能,眾僧不服追至江邊欲搶衣缽。

神秀遠離紛擾,玉泉寺裡沉潛苦修。
歲月悠悠,五祖法脈得以千古長留。

入京弘法,萬人空巷,榮任兩京法王、三帝國師。
禪師不動不起,謙沖依舊,恰似潭深水闊,無濤無波。
一念淨心,自在解脫!


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *