Thiền Sư Đạo Minh

Thiền Sư Đạo Minh (586-672)
Mông Sơn, Viên Châu
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Mông Sơn Đạo Minh

Sư người Bà Dương, hậu duệ của Trần Tuyên Đế.
Nước mất lưu lạc trong dân gian, do vì con cháu vương tộc nên có hiệu, nhân đây có hiệu là Tướng quân.

Thiếu thời xuất gia tại chùa Vĩnh Xương, mộ đạo tha thiết. Sau đến nương pháp hội Hoàng Mai, hết lòng nghiên cứu học hỏi, ban đầu không giải ngộ.

Khi nghe Ngũ Tổ mật truyền y pháp cho hành giả họ Lư, liền dẫn mười người cùng chí hướng, truy đuổi theo, đến Đại Dữu Lãnh, Sư gặp Huệ Năng trước, bọn người theo chưa đến kịp.

Lư thấy Sư đuổi theo tới, liền để y bát trên tảng đá, nói: Y này là biểu tín, há dùng sức mà tranh được sao. Tùy ông cứ đem đi.

Sư liền nhấc lên, y như núi bất động. Sư ngần ngừ sợ hãi, bèn nói: Tôi đến cầu pháp, chẳng phải vì y. Xin hành giả khai thị cho tôi.

Lư nói: Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính ngay lúc ấy, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh?

Sư ngay lời đại ngộ, khắp thân đổ mồ hôi, rơi nước mắt lễ bái, hỏi rằng: Ngoài mật ngữ và mật ý vừa rồi, còn riêng có ý chỉ gì khác không?

Lư nói: Tôi nay nói với ông, tức chẳng còn mật. Ông nếu phản chiếu mặt mũi chính mình, mật tại nơi ông.

Sư nói: Tôi tuy tại Hoàng Mai theo chúng, thật chưa biết được diện mục chính mình. Nay nhờ chỉ chỗ vào, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Nay hành giả chính là thầy của tôi.

Lư nói: Ông nếu như vậy, tôi và ông đồng thầy Hoàng Mai, khéo tự giữ gìn.

Sư lại hỏi: Tôi sau này nên đi nơi nào.

Lư nói: Gặp Viên có thể dừng, gặp Mông thì ở.

Sư lễ tạ, trở xuống chân núi, bảo mọi người rằng: Trên đỉnh núi cao, nhìn xa chẳng thấy tung tích, nên đi đường khác tìm.

Mọi người đều cho là phải.

Sư trở về, một mình tìm đến đài Bố Thủy ở Lô Sơn. Trải qua ba năm, sau mới đến Mông Sơn ở Viên Châu, rộng truyền chánh pháp. Ban đầu tên Huệ Minh, sau tránh chữ húy đầu của Lục Tổ, nên đổi thành Đạo Minh.

Đối với đệ tử, Sư đều bảo qua Lãnh Nam tham lễ Lục Tổ. □Trang nhà xin để bảng đối chiếu danh từ riêng Anh-Hán trong bài này. Nếu huynh đệ có dịp đọc bản tiếng Anh “RECORDS OF THE TRANSMISSION OF THE LAMP” dễ nhận ra địa danh. Vì khi đọc bảng tiếng Anh, cái khó ở những danh từ riêng.

Bu shuitai      布水臺  Bố Thuỷ Đài
chen              陳  Trần
daoming        道明    Đạo Minh

dayu peak     大庾嶺  Đại Dữu Lĩnh
fifth patriarch 五祖    Ngũ Tổ
general           將軍    Tướng Quân
great awakening   大悟    Đại Ngộ
huangmei      黃梅    Hoàng Mai
huiming         慧明    Huệ Minh
lingnan          嶺南    Lĩnh Nam
lu                   盧        Lư (trong bài này ý chỉ Lư hành giả)
meng     蒙  Mông
mengshan     蒙山    Mông Sơn (ngọn Mông Sơn)
mount lu      廬山    Lư Sơn
mount meng  蒙山    Mông Sơn (núi Mông)
original face  本來面目    Bản Lai Diện Mục
poyang          鄱陽    Bà Dương (hồ Bà Dương tại Giang Tây)
Sixth patriarch      六祖    Lục Tổ
xuan              宣  Tuyên ( Trần Tuyên Đế)
yongchang monastery 永昌寺  Vĩnh Xương Tự
yuan              袁  Viên
yuanzhou      袁州    Viên Châumông sơn đạo minh
袁州蒙山道明禪師者,鄱陽人,陳宣帝之裔也。國亡落於民間,以其王孫,嘗受署,因有將軍之號。少於永昌寺出家,慕道頗切。往依五祖法會,極意研尋,初無解悟。及聞五祖密付衣法與盧行者,即率同志數十人,躡跡追逐,至大庾嶺,師最先見,餘輩未及。盧見師奔至,即擲衣缽於磐石曰:「此衣表信,可力爭邪!任君將去。」
師遂舉之,如山不動。踟躕悚慄,乃曰:「我來求法,非為衣也。願行者開示於我!」盧曰:「不思善,不思惡,正恁麼時,阿那箇是明上座本來面目?」師當下大悟,遍體汗流,泣禮數拜,問曰:「上來密語密意外,還更別有意旨否?」盧曰:「我今與汝說者,即非密也。汝若返照自己面目,密卻在汝邊。」師曰:「某甲雖在黃梅隨眾,實未省自己面目。今蒙指授入處,如人飲水,冷暖自知。今行者即是某甲師也。」盧曰:汝若如是,則吾與汝同師黃梅,善自護持。」師又問:「某甲向後宜往何所?」盧曰:「逢袁可止,遇蒙即居。」師禮謝,遽回至嶺下,謂眾人曰:「向陟崔嵬,遠望杳無蹤跡,當別道尋之。」皆以為然。師既回,遂獨往廬山布水臺。經三載後,始往袁州蒙山,大唱玄化。初名慧明,以避六祖上字,故名道明。弟子等盡遣過嶺南,參禮六祖。□


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *