Thiền Sư Trí Oai

Thiền Sư Trí Oai
(Đời thứ 5 dòng Ngưu Đầu)
Núi Ngưu Đầu, Kim Lăng
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU] → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương → Ngưu Đầu Pháp Trì → Ngưu Đầu Trí Oai


Thiền sư Trí Oai ở núi Ngưu Đầu, họ Trần, người xứ Giang Ninh (nay là Nam Kinh).

Sư nương pháp sư Thống xuất gia ở chùa Thiên Bảo.

Sư yết kiến thiền sư Pháp Trì, được truyền trao chánh pháp. Từ đây người học chốn Giang tả đều tụ đến dưới trướng Sư. Có đệ tử Huệ Trung được xem là bậc pháp khí.

Sư từng có kệ dạy rằng:

  –  –  chớ cột niệm
Niệm thành sông sanh tử
Biển luân hồi sáu đường
Không thấy vượt sóng dữ.

Huệ Trung thưa rằng:

Niệm tưởng do từ huyễn
Tánh tự không trước sau
Nếu được ý trong đây
Sóng dài sẽ tự dừng.

Sư lại dạy kệ rằng:

Dư bổn tánh hư vô
Duyên vọng sanh nhân ngã
Như hà tức vọng tình
Hoàn quy không xứ tọa.

Bổn tánh ta rỗng không
Vọng duyên sanh nhân ngã
Làm sao dứt vọng tình
Trở về ngồi chỗ không.

Huệ Trung đáp:

Hư vô thị thật thể
Nhân ngã hà sở tồn
Vọng tình bất tu tức
Tức phàm bát nhã thuyền.

Rỗng không là thật thể
Nhân ngã ở chỗ nào?
Vọng tình không cần dứt
Tức chèo thuyền Bát-nhã.

Sư biết Huệ Trung ngộ rồi, bèn giao chức trụ trì. Sư tùy duyên hóa đạo, thị tịch ở chùa Diên Tộ [1]. □


[1] Chùa Diên Tộ tại Bạch Hạ, Nam Kinh, kiến lập vào thời Lưu Tống trong niên hiệu Thái Thủy (465-472). Môn nhân kỷ niệm Hòa thượng La Mục Hầu, nên đổi Diên Tộ tự thành “La Tự”.ngưu đầu trí oai

牛頭山智威禪師者,江寧人也。姓陳氏。依天寶寺統法師出家。謁法持禪師,傳授正法。自爾江左學徒,皆奔走門下。有慧忠者,目為法器。師嘗有偈示曰:「□□莫繫念,念成生死河。輪迴六趣海,無見出長波。」忠答曰:「念想由來幻,性自無終始。若得此中意,長波當自止。」
*師又示偈曰:「余本性虛無,緣妄生人我。如何息妄情,還歸空處坐。」忠答曰:「虛無是實體,人我何所存?妄情不須息,即汎般若船。」師知其了悟,乃付以院事。隨緣化導,終於延祚寺。 

< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *