VƯỢT SÓNG QUA ĐÔNG (MỤC LỤC ABC)

Bìa Vượt Sóng Qua Đông

A
An Quốc Huyền Đĩnh            https://ngulucthien.com/thien-su-huyen-dinh/

B
Bắc Tông Thần Tú                  https://ngulucthien.com/dai-su-than-tu/
  Thần Tú (bổ sung)                https://ngulucthien.com/dai-su-than-tu-bo-sung/
Bảo Đường Vô Trụ                 https://ngulucthien.com/thien-su-vo-tru/
   Vô Trụ (tt)                              https://ngulucthien.com/thien-su-vo-tru-tt/
Biển Đam Hiểu Liễu              https://ngulucthien.com/thien-su-hieu-lieu/

C
Cát Châu Chí Thành        https://ngulucthien.com/thien-su-chi-thanh/
Chiêu Hiền Hội Thông    https://ngulucthien.com/thien-su-hoi-thong/
Chung Nam Duy Chính   https://ngulucthien.com/thien-su-duy-chinh/
Chung Sơn Đàm Thôi      https://ngulucthien.com/thien-su-dam-thoi/

Đ
Đam Nguyên Ứng Chân https://ngulucthien.com/thien-su-ung-chan/
Đạo Dục      Xem trang Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma
Đạo Phó      Xem trang Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma
Điểu Khòa Đạo Lâm        https://ngulucthien.com/thien-su-dieu-khoa-dao-lam/
Đô Lương Toàn Thực      https://ngulucthien.com/thien-su-toan-thuc/

G
Giang Tây Chí Triệt        https://ngulucthien.com/thien-su-chi-triet/        

H
Hà Bắc Trí Hoàng                   https://ngulucthien.com/thien-su-tri-hoang/
Hà Trạch Thần Hội                https://ngulucthien.com/dong-ha-trach-than-hoi/
    Thần Hội [tt]                         https://ngulucthien.com/thien-su-than-hoi-tt/
   Hiển Tông Ký                       https://ngulucthien.com/hien-tong-ky/
Hạc Lâm Huyền Tố                https://ngulucthien.com/thien-su-huyen-to/
Hàng Ma Tạng                         https://ngulucthien.com/thien-su-hang-ma-tang/
Hồng Châu Pháp Đạt             https://ngulucthien.com/thien-su-phap-dat/
Hướng Cư Sĩ                             https://ngulucthien.com/cu-si-huong/

I
Ích Châu Vô Tướng        https://ngulucthien.com/thien-su-vo-tuong/               

K
Kính Huyền Nhất Hạnh        https://ngulucthien.com/hoa-thuong-nhat-hanh/
Khuê Phong Tông Mật          https://ngulucthien.com/thien-su-tong-mat/
Kinh Nam Duy Trung           https://ngulucthien.com/thien-su-duy-trung/
Kính Sơn Đạo Khâm             https://ngulucthien.com/thien-su-dao-kham/

L
Lục Tổ Huệ Năng        https://ngulucthien.com/6-luc-to-hue-nang-phap-tanh-tu/
   Lục Tổ Huệ Năng- Tào Khê   https://ngulucthien.com/6-2-luc-to-tao-khe/        

M
Mông Sơn Đạo Minh       https://ngulucthien.com/thien-su-dao-minh/

N
Nam Dương Huệ Trung        https://ngulucthien.com/dong-quoc-su-hue-trung/
   Huệ Trung [tt1]                     https://ngulucthien.com/quoc-su-hue-trung-tt-1/
   Huệ Trung [tt2]                     https://ngulucthien.com/quoc-su-hue-trung-tt2/
   Huệ Trung [tt3]                     https://ngulucthien.com/quoc-su-hue-trung-tt-3/

Ngũ Đài Cự Phương               https://ngulucthien.com/thien-su-cu-phuong/
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn             https://ngulucthien.com/5-ngu-to-hoang-nhan/
Ngưu Đầu Huệ Phương         https://ngulucthien.com/thien-su-hue-phuong/
Ngưu Đầu Huệ Trung            https://ngulucthien.com/thien-su-hue-trung/
Ngưu Đầu Pháp Dung           https://ngulucthien.com/thien-su-phap-dung/
Ngưu Đầu Pháp Trì                https://ngulucthien.com/thien-su-phap-tri/
Ngưu Đầu Trí Nham              https://ngulucthien.com/thien-su-tri-nham/
Ngưu Đầu Trí Oai                   https://ngulucthien.com/thien-su-tri-oai/
Ngưu Đầu Tông                 https://ngulucthien.com/doi-dong-ve-tong-nguu-dau/

Nhị Tổ Huệ Khả                      https://ngulucthien.com/nhi-to-dai-su-hue-kha/
   Tư Không Huệ Khả             https://ngulucthien.com/2-to-hue-kha-phu-luc/
Ni Tổng Trì                               Xem trang Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma

P
Pháp Tánh Ấn Tông               https://ngulucthien.com/thien-su-an-tong/
Phật Quật Duy Tắc                 https://ngulucthien.com/thien-su-duy-tac/
Phúc Tiên Nhân Kiệm           https://ngulucthien.com/thien-su-nhan-kiem/

Q
Quảng Châu Chí Đạo            https://ngulucthien.com/thien-su-chi-dao/
Quật Đa Tam Tạng                 https://ngulucthien.com/tam-tang-quat-da/

S
Sơ Tổ Bồ Đề Đạt-Ma             https://ngulucthien.com/1-so-to-bo-de-dat-ma/

T
Tam Tổ Tăng Xán                  https://ngulucthien.com/3-tam-to-tang-xan/
  Tăng Xán – Tín Tâm Minh https://ngulucthien.com/3-tam-to-tin-tam-minh/
Tân La Pháp Lãng                  https://ngulucthien.com/thien-su-phap-lang/
Tăng Na                                 https://ngulucthien.com/thien-su-tang-na/
Tào Khê Linh Thao                https://ngulucthien.com/thien-su-linh-thao/
Thiên Trụ Sùng Huệ              https://ngulucthien.com/thien-su-sung-hue/
Thiên Tuế Bảo Chưởng   https://ngulucthien.com/thien-tue-bao-chuong/
Thiều Châu Pháp Hải            https://ngulucthien.com/thien-su-phap-hai/
Thọ Châu Đạo Thọ                 https://ngulucthien.com/thien-su-dao-tho/
Thọ Châu Trí Thông              https://ngulucthien.com/thien-su-tri-thong/
Tín Châu Trí Thường            https://ngulucthien.com/thien-su-tri-thuong/
Toại Châu Đạo Viên             Không ghi ngữ lục
Trung Điều Trí Phong           https://ngulucthien.com/thien-su-tri-phong/
Từ Châu Pháp Như                 https://ngulucthien.com/thien-su-phap-nhu-2/
Tung Nhạc Huệ An                https://ngulucthien.com/thien-su-hue-an/
Tung Nhạc Nguyên Khuê    https://ngulucthien.com/thien-su-nguyen-khue/
   Nguyên Khuê (tt)                 https://ngulucthien.com/thien-su-nguyen-khue-tt/
Tung Nhạc Phá Táo Đọa      https://ngulucthien.com/hoa-thuong-pha-tao-doa/
Tung Nhạc Pháp Như            https://ngulucthien.com/thien-su-phap-nhu/
Tung Sơn Phổ Tịch                https://ngulucthien.com/thien-su-pho-tich/
Tung Sơn Tuấn Cực               https://ngulucthien.com/thien-su-tuan-cuc/
Tư Châu Trí Sằn                      https://ngulucthien.com/thien-su-tri-san/
Tư Châu Xử Tịch                    https://ngulucthien.com/thien-su-xu-tich/
Tư Không Bổn Tịnh               https://ngulucthien.com/thien-su-bon-tinh/
   Bổn Tịch [tt1]                        https://ngulucthien.com/thien-su-bon-tinh-tt-1/
   Bổn Tịch [tt2]                        https://ngulucthien.com/thien-su-bon-tinh-tt-2/
   Bổn Tịch [tt3]                        https://ngulucthien.com/thien-su-bon-tinh-tt-3/
Tứ Tổ Đạo Tín                         https://ngulucthien.com/4-tu-to-dao-tin-2/
Tương Châu Huệ Mãn           https://ngulucthien.com/thien-su-hue-man/
Tỳ Ni Đa Lưu Chi                   https://ngulucthien.com/ty-ni-da-luu-chi/

V
Vân Cư Trí                                https://ngulucthien.com/thien-su-tri/
Vĩnh Gia Huyền Giác            https://ngulucthien.com/thien-su-huyen-giac/
Vô Tận Tạng                            https://ngulucthien.com/thien-su-ni-vo-tan-tang/
Vụ Châu Huyền Sách            https://ngulucthien.com/thien-su-huyen-sach/

   

Sau khi hoàn chỉnh tập sách này, sẽ có bản PDF để các bạn có thể tải về xem.

QUYỂN 1 – VƯỢT SÓNG QUA ĐÔNG

Mục lục theo truyền thừa

Chương I- NHẤT HOA NGŨ DIỆP
Sơ Tổ Bồ Đề Đạt-Ma                     
Nhị Tổ Huệ Khả                               
Tam Tổ Tăng Xán                           
Tứ Tổ Đạo Tín                                  
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn                      
Lục Tổ Huệ Năng                            

 

Chương II- XƯA NAY NHƯ THẾ
(NHỮNG DÒNG BÀNG XUẤT)

1– Sơ Tổ Bồ Đề Đạt-ma bàng xuất
Thiên Tuế Bảo Chưởng                 
Đạo Phó                                              
Ni Tổng Trì                                        
Đạo Dục                                              

2- Nhị Tổ Huệ Khả bàng xuất
Tăng Na                                              
Tương Châu Huệ Mãn                   
Hướng Cư Sĩ                                      

3- Tam Tổ Tăng Xán bàng xuất
Tỳ Ni Đa Lưu Chi                            

5-2. Dòng Huệ An

Tung Nhạc Huệ An                         
Phúc Tiên Nhân Kiệm                   
Tung Nhạc Phá Táo Đọa
Tung Sơn Tuấn Cực                        
Tung Nhạc Nguyên Khuê             

5-3. Dòng Bảo Đường

Tư Châu Trí Sằn                               
Tư Châu Xử Tịch                             
Ích Châu Vô Tướng                        
Bảo Đường Vô Trụ                         

 

 

6- Lục Tổ Huệ Năng
(Từ nay không truyền y bát, nên không gọi là bàng xuất)
Hai dòng chính:
– Thanh Nguyên Hành Tư
(Quyển 2- Có giai cấp nào)
– Nam Nhạc Hoài Nhượng
(Quyển 3- Nhiễm ô chẳng được)

4- Tứ Tổ Đạo Tín bàng xuất
Tân La Pháp Lãng                           
Ngưu Đầu Pháp Dung                    
Chung Sơn Đàm Thôi                    

Nối pháp
Ngưu Đầu Pháp Dung
Ngưu Đầu Trí Nham                       
Ngưu Đầu Huệ Phương                 
Ngưu Đầu Pháp Trì                         
Ngưu Đầu Trí Oai                            
Ngưu Đầu Huệ Trung                     
An Quốc Huyền Đĩnh                    
Thiên Trụ Sùng Huệ                       
Hạc Lâm Huyền Tố                        
Kính Sơn Đạo Khâm                      
Phật Quật Duy Tắc                          
Vân Cư Trí                                         
Điểu Khòa Đạo Lâm                      
Chiêu Hiền Hội Thông                  

5– Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bàng xuất
Mông Sơn Đạo Minh                      
Tung Nhạc Pháp Như

5-1-Dòng Thần Tú

Bắc Tông Thần Tú                          
Tung Sơn Phổ Tịch                         
Trung Điều Trí Phong                    
Ngũ Đài Cự Phương                       
Hàng Ma Tạng                                  
Thọ Châu Đạo Thọ                         
Đô Lương Toàn Thực                     
Chung Nam Duy Chính                 

Các dòng khác của Lục Tổ
Quật Đa Tam Tạng                         
Thiều Châu Pháp Hải                     
Cát Châu Chí Thành                       
Biển Đam Hiểu Liễu                      
Hà Bắc Trí Hoàng                           
Hồng Châu Pháp Đạt                      
Thọ Châu Trí Thông                       
Giang Tây Chí Triệt                        
Tín Châu Trí Thường                     
Quảng Châu Chí Đạo                     
Pháp Tánh Ấn Tông                        
Vĩnh Gia Huyền Giác                     
Tư Không Bổn Tịnh                        
Vụ Châu Huyền Sách                     
Tào Khê Linh Thao                         
Vô Tận Tạng                                     
Các dòng Lục Tổ truyền thừa có đệ tử nối pháp:
1-
Nam Dương Huệ Trung             
Đam Nguyên Ứng Chân                
2-
Hà Trạch Thần Hội                      
Từ Châu Pháp Như                          
Kinh Nam Duy Trung                    
Toại Châu Đạo Viên                       
Khuê Phong Tông Mật

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *