Thiền Sư Đại Xuyên

Đại Xuyên

Thiền Sư Đại Xuyên
(Đời thứ 3 sau Lục Tổ)
Đàm Châu
Hành Tư [THANH NGUYÊN] → Thạch Đầu Hy Thiên →
Đàm Châu Đại Xuyên

(Đại Xuyên cũng viết là Đại Hồ)

Tăng ở Giang Lăng tham vấn, Sư hỏi: Ở Giang Lăng ra đi lúc nào?

Tăng đưa tọa cụ lên.

Sư bảo: Cảm tạ ông từ xa đến, xuống đi!

Vị tăng đi nhiễu giường thiền một vòng, đi ra.

Sư bảo: Nếu không như thế, đâu biết mắt mũi đích thực!

Tăng vỗ tay nói: Khổ chết người, cơ hồ lầm phán xét chư phương.

Sư bảo: Rất được đạo lý thiền tông.

[Vị tăng kể lại cho Đơn Hà nghe, Đơn Hà nói: Nơi pháp đạo Đại Xuyên thì được, đạo lý của ta thì không vậy.
Thưa: Chưa biết nơi đây thế nào?
Đơn Hà nói: Khá hơn Đại Xuyên ba bước.
Tăng lễ bái.
Đơn Hà nói: Phán xét chư phương quá lầm.
Động Sơn nói: Không phải là Đơn Hà, khó phân biệt ngọc đá]. □đàm châu đại xuyên
潭州大川禪師,﹝亦曰大湖。﹞江陵僧參,師問:幾時發足江陵?僧提起坐具。師曰:謝子遠來,下去!僧遶禪床一匝,便出。師曰:若不恁麼,爭知眼目端的!
僧拊掌曰:苦殺人,洎合錯判諸方。師曰:甚得禪宗道理。
﹝僧舉似丹霞,霞曰:於大川法道即得,我這裡不然。曰:未審此間作麼生?
霞曰:猶較大川三步在。僧禮拜,霞曰:錯判諸方者多。洞山云:不是丹霞,難分玉石。﹞ □


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *