Thiền Sư Thiên Nhiên (tt)

Ngoạn Châu Ngâm – Đơn Hà Thiên Nhiên

Ngoạn Châu Ngâm

Bát nhã linh châu diệu nan trắc

Pháp tánh hải trung thân nhận đắc

Ẩn hiển thường du ngũ uẩn trung

Nội ngoại quang minh đại thần lực.

Thử châu phi đại diệc phi tiểu

Trú dạ quang minh giai tất chiếu

Mịch thời vô vật vật hựu vô tung

Khởi tọa tương tùy thường liễu liễu.

Hoàng đế tằng du ư xích thủy

Tranh thính tranh cầu đô bất toại

Võng tượng vô tâm khước đắc châu

Năng kiến năng văn thị hư ngụy.

Ngô sư quyền chỉ dụ ma ni

Biện nhân vô số nịch xuân trì

Tranh niêm ngõa lịch tương vi bảo

Trí giả an nhiên nhi đắc chi.

Sum la vạn tượng quang trung hiện

Thể dụng như như chuyển phi chuyển

Vạn cơ tiêu khiển thốn tâm trung

Nhất thiết thời trung xảo phương tiện.

Thiêu lục tặc

Thước chúng ma

Năng tồi ngã sơn kiệt ái hà

Long nữ linh sơn thân kiến Phật

Bần nhi y hạ kỷ tha đà.

Diệc danh tánh

Diệc danh tâm

Phi tánh phi tâm siêu cổ kim

Toàn thể minh thời minh bất đắc

Quyền thời đề tác lộng châu ngâm.

丹霞和尚翫珠吟二首

般苦靈珠妙難測。

法性海中親認得。

隱顯常遊五蘊中。

內外光明大神力。

此珠非大亦非小。

晝夜光明皆悉照。

覓時無物又無蹤。

起坐相隨常了了。

黃帝曾遊於赤水。

爭聽爭求都不遂。

罔象無心卻得珠。

能見能聞是虛偽。

吾師權指喻摩尼。

釆人無數溺春池。

爭拈瓦礫將為寶。

智者安然而得之。

森羅萬象光中現。

體用如如轉非轉。

萬機消遣寸心中。

一切時中巧方便。

燒六賊

爍眾魔。

能摧我山竭愛河。

龍女靈山親獻佛。

貧兒衣下幾蹉跎。

亦名性

亦名心。

非性非心超古今。

全體明時明不得。

權時題作弄珠吟.

Ngoạn Châu Ngâm
Linh châu Bát nhã diệu khó lường
Trong biển pháp tánh thân nhận đắc
Ẩn hiện thường dạo trong năm uẩn
Trong ngoài sáng tỏ đại thần lực.
Châu này không lớn cũng không nhỏ
Đêm ngày ánh sáng đều soi chiếu
Lúc tìm không vật, vật không dấu vết
Đứng lên ngồi xuống đều theo nhau.
Hoàng đế từng dạo nơi Xích thủy
Tranh nghe tranh cầu đều chẳng được
Võng tượng ô tâm lại được châu
Hay thấy hay nghe là hư ngụy.
Thầy ta tạm chỉ là ma ni
Người biện vô số chìm xuân trì
Tranh đưa ngói gạch cho là báu
Người trí an nhiên mà được đó.
Sum la vạn tượng hiện trong ánh sáng
Thể dụng như như chuyển chẳng chuyển
Muôn cơ tạm giữ trong tấc lòng
Trong tất cả thời phương tiện khéo.
Thiêu sáu giặc
Đốt chúng ma
Bẻ dẹp núi “ta” khô sông ái
Long nữ hội Linh Sơn thấy Phật
Chéo áo kẻ nghèo bao lần phí hoài.
Cũng gọi là tánh
Cũng gọi là tâm
Chẳng tánh chẳng vượt xưa nay
Toàn thể lúc minh, minh bất đắc
Tạm thời đề tựa Lộng châu ngâm
. □

Bài 2

Thức đắc y trung bảo

Vô minh túy tự tỉnh

Bách hài tuy hội tán

Nhất vật trấn trường linh.

Tri cảnh hồn phi thể

Thần châu bất định hình

Ngộ tắc tam thân Phật

Đào nghi vạn quyển kinh.

Tại tâm tâm khả trắc

Lịch nhĩ nhĩ nan thính

Võng tượng tiên thiên địa

Huyền tuyền xuất yếu minh.

Bổn cương phi đoạn luyện

Nguyên tịnh mạc trừng đình

Bàn bạc luân triêu nhật

Linh lung ánh hiểu tinh.

Thụy quang lưu bất diệt

Chân khí xúc hoàn sanh

Giám chiếu không đỗng tịch

La lung pháp giới minh.

Tỏa phàm công bất diệt

Siêu thánh quả phi doanh

Long nữ tâm thân hiến

Đô vương khẩu tự trình.

Hộ nga nhân khước hoạt

Hoàng tước ý do khinh

Giải ngữ phi quan thiệt

Năng ngôn bất thị thanh.

Tuyệt biên di hãn mạn

Vô tế đẳng không bình

Diễn giáo phi vi thuyết

Văn danh vật nhận danh.

Lưỡng biên câu mạc lập

Trung đạo bất tu hành

Kiến nguyệt hưu quan chỉ

Hoàn gia bãi vấn trình

Thức tâm tâm tắc Phật

Hà Phật cánh kham thành.

Bài 2

Biết được báu trong áo

Say vô minh tự tỉnh

Hài cốt tuy tán loạn

Một vật trấn trường linh.

Biết cảnh chẳng phải thể

Châu thần chẳng định hình

Ngộ tức tam thân Phật

Thoát nghi vạn quyển kinh.

Nơi tâm, tâm khá lường

Qua tai, tai khó nghe

Võng tượng trước trời đất

Huyền tuyền xuất mờ mịt.

Vốn cứng không do luyện

Vốn tịnh chẳng gạn lọc

Nương tựa vầng trời sáng

Sao sáng ánh lung linh.

Ánh sáng cát tường trôi chẳng diệt

Chân khí chạm liền sanh

Gương sáng chiếu núi tịch

Bao phủ pháp giới sáng.

Bẻ gãy phàm công chẳng diệt

Vượt thánh quả chẳng tăng

Tâm Long nữ đích thân hiến

Cao tăng miệng tự trình.

Hộ ngỗng người lại sống

Sẻ vàng ý giản dị

Biết nói chẳng quan hệ đến lưỡi

Hay nói chẳng phải tiếng.

Dứt bờ thêm mênh mông

Không mé đều trống rỗng bình đẳng

Diễn bày giáo pháp chẳng phải thuyết

Nghe tên chớ nhận tên.

Hai bên đều chẳng lập

Trung đạo chẳng tu hành

Thấy trăng thôi nhìn ngón tay

Trở về nhà dừng hỏi đường.

Biết tâm, tâm là Phật

Phật nào để kham thành.

(Xin đọc ngang)  

其二

識得衣中寶。無明醉自醒。百骸雖潰散。一物鎮長靈。

知境渾非體。神珠不定形。悟則三身佛。逃疑萬卷經。

在心心可測。歷耳耳難聽。罔象先天地。玄泉出杳冥。

本剛非鍛鍊。元淨莫澄渟。盤泊輪朝日。玲瓏映曉星。

瑞光流不滅。真氣觸還生。鑒照崆峒寂。羅籠法界明。

挫凡功不滅。超聖果非盈。龍女心親獻。闍王口自呈。

護鵝人卻活。黃雀意猶輕。解語非關舌。能言不是聲。

絕邊彌汗漫。無際等空平。演教非為說。聞名勿認名。

兩邊俱莫立。中道不須行。見月休觀指。還家罷問程。

識心心則佛。何佛更堪成


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *