Thiền Sư Duy Trung

Thiền Sư Duy Trung
(Đời thứ 3 sau Lục Tổ)
Kinh Nam
Lục Tổ Huệ Năng → Hà Trạch Thần Hội → Từ Châu Pháp Như →
Kinh Nam Duy Trung

Sư họ Đồng, thuở nhỏ theo thiền sư Đạo Nguyện ở núi Đại Quang. Sư tài giỏi siêu vượt hơn người, giống như ngựa hay tuy dừng lại mà chân vượt hơn ngàn dặm.

Sư du phương đến Tung Nhạc, gặp thiền sư Thần Hội, dứt các mối nghi. Vân du khắp nơi xem các thánh tích.

Lúc đó núi Hoàng Long có nhiều rắn độc, dân chúng dần bị nó nhiễu hại; Sư bèn vào núi dựng am tranh, tu thiền định. Sau này rắn độc không còn nhiễu hại sơn dân, do đây người thời đó đổi tên núi là Phục Long.

Nhà Đường, niên hiệu Kiến Trung năm thứ ba (782), Sư thị tịch, thọ bảy mươi tám tuổi. □


kinh nam duy trung
荊南惟忠, 俗姓童。幼從業於大光山 道願禪師,神驥伏櫪,雖止也,發蹄則超忽千里焉。遊嵩嶽,見神會禪師,折疑沈默,處于大方觀覽聖跡。並嗣其法。其時黃龍山多毒蛇,山民頻遭侵擾;師遂入山營茅舍、修禪定。此後毒蛇不再加害山民,故時人改稱山名為伏龍山。建中三年示寂,世壽七十八。其年九月遷塔云。
[宋高僧傳卷第九]


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *