Thiền Sư Huệ Phương

Thiền Sư Huệ Phương (629-695)
(Đời thứ 3 dòng Ngưu Đầu)
Núi Ngưu Đầu, Nam Kinh
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU]  → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương

Sư họ Bộc, người Diên Lăng, Nhuận Châu (Giang Tô).

Xuất gia tại chùa Khai Thiện, thọ giới Cụ túc, thông suốt kinh luận.

Về sau vào núi Ngưu Đầu tham kiến thiền sư Trí Nham, xin nghe bí yếu. Nham xem căn khí Sư kham nhận chánh pháp, bèn chỉ dạy tâm ấn. Sư hoát nhiên lãnh ngộ.

Từ đây chẳng ra khỏi rừng hơn mười năm. Học chúng bốn phương quy tụ về.

*

Một hôm Sư bảo chúng rằng: Ta muốn đi nơi khác tùy cơ lợi vật, các ông nên tự an vậy.

Bèn đem chánh pháp phó chúc cho Pháp Trì, rồi trở về Mao Sơn[1].

Qua vài năm, lúc sắp thị tịch bảo với thị giả rằng: Ta đi đây, ông báo cho mọi người.

Khi môn nhân đến, Sư đã nhập diệt. Đó là mùng một tháng tám, đời Đường niên hiệu Thiên Sách năm đầu (695), núi rừng phủ một màu trắng, suối khe dừng chảy trong bảy ngày.

Đạo tục thương tiếc gào khóc vang cả hang núi. Sư thọ sáu mươi bảy tuổi, hạ lạp bốn mươi. □

[1] Mao Sơn ở huyện Cú Dung, Giang Tô. Nơi đây là danh sơn của Đạo giáo.第三世慧方禪師者。潤州延陵人也。姓濮氏。

投開善寺出家。及進具。洞明經論。

後入牛頭山。謁巖禪師諮詢祕要。

巖觀其根器堪任正法。遂示以心印。師豁然領悟。

於是不出林藪僅踰十年。四方學者雲集。師一旦謂眾曰。吾欲他行隨機利物。汝宜自安也。

乃以正法付法持禪師。遂歸茅山。數載將欲滅度。

見有五百許人。髻髮後垂狀如菩薩。各持幡華云。請法師講。

又感山神現大蟒身至庭前如將泣別。師謂侍者洪道曰。吾去矣。汝為吾報諸門人。及門人奔至。師已入滅。

時唐天冊元年八月一日。山林變白谿澗絕流七日。道俗悲慕聲動山谷。壽六十有七。臘四十

[景德傳燈錄]


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *