Thiền Sư Pháp Trì

Thiền Sư Pháp Trì (?-702)
(Đời thứ 4 dòng Ngưu Đầu)
Kim Lăng
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU] → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương →
Ngưu Đầu Pháp Trì

Sư họ Trương, người Giang Ninh, Nhuận Châu (Nam Kinh).

Sư xuất gia thuở bé. Năm ba mươi tuổi đến Hoàng Mai, nơi hội Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Sư nghe pháp tâm khai ngộ. Sau gặp thiền sư Huệ Phương vì Sư ấn khả cho, bèn kế thừa sơn môn, làm Tổ thứ tư tông Ngưu Đầu.

Khi Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai thị tịch, bảo với đệ tử Huyền Trách rằng: Người truyền pháp ta về sau có mười người, Kim Lăng Pháp Trì là một.

Về sau Pháp Trì đem chánh pháp phó chúc cho Trí Oai.

Đời Đường, mùng năm tháng chín niên hiệu Trường An thứ hai (702) thị tịch tại viện Vô Thường, chùa Diên Tộ[1], Kim Lăng.

Sư di chúc đem thi hài để dưới gốc tùng bố thí cho chim thú. Sư thọ sáu mươi tám tuổi, hạ lạp bốn mươi mốt. □


[1] Chùa Diên Tộ tại Bạch Hạ, Nam Kinh, kiến lập vào thời Lưu Tống trong niên hiệu Thái Thủy (465-472). Môn nhân kỷ niệm Hòa thượng La Mục Hầu, nên đổi Diên Tộ tự thành “La Tự”.第四世法持禪師者。潤州江寧人也。姓張氏。

幼歲出家。年三十遊黃梅忍大師坐下。

聞法心開。後復遇方禪師為之印可。乃繼跡山門。

作牛頭宗祖。及黃梅謝世。謂弟子玄賾曰。

後傳吾法者可有十人。金陵法持是其一也。

後以法眼付智威禪師。於唐長安二年九月五日。終於金陵延祚寺無常院。遺囑令露骸松下飼諸鳥獸。迎出日空中有神幡。從西而來繞山數匝。所居故院竹林變白七日而止。

壽六十有八。臘四十一


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *