Thiền sư Huyền Đĩnh

Thiền Sư Huyền Đĩnh
(Đời thứ 6 dòng Ngưu Đầu)
An Quốc Tự, Tuyên Châu
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU] → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương → Ngưu Đầu Pháp Trì → Ngưu Đầu Trí Oai → An Quốc Huyền Đĩnh

Thiền sư Huyền Đĩnh ban đầu tham vấn thiền sư Oai.

Lúc đứng hầu, thiền sư Oai đang giảng kinh Hoa Nghiêm.

Có vị tăng hỏi: “Chân tánh duyên khởi”, nghĩa ấy thế nào?

Thiền sư Oai im lặng giây lâu.

Sư vội gọi nói: Đại đức vừa dấy khởi một niệm, lúc hỏi là trong chân tánh duyên khởi.

Vị tăng kia ngay lời nói đại ngộ.

[Diệu Hỷ nói: Lúc một niệm chưa dấy khởi, chẳng thể vô duyên khởi.
Hoặc nói: Một niệm chưa dấy khởi, gọi cái gì là duyên khởi, ta chỉ cần ông nói như vậy.]

*
Có người hỏi: Nam tông từ đâu lập?

Sư đáp: Tâm tông chẳng Nam Bắc. □an quốc huyền đĩnh
宣州安國寺玄挺禪師,初參威禪師,侍立次,有講華嚴,僧問:真性緣起,其義云何?
威良久,師遽召曰:大德正興一念,問時是真性中緣起。
其僧言下大悟。
*或問:南宗自何而立?
曰:心宗非南北。
*
[妙喜云。一念未興時。不可無緣起也。或云。一念未興。喚甚麼作緣起。我也只要汝恁麼道] □


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *