Thiền Sư Phổ Tịch

Thiền Sư Phổ Tịch (651-739)
(Đời thứ 1 sau Thần Tú)
Tung Sơn
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Đại Thông Thần Tú → Tung Sơn Phổ Tịch

Phổ Tịch cũng được xem là “Lưỡng kinh pháp chủ, tam đế quốc sư”.

Sư họ Bằng, người Hà Đông Bồ Châu (nay là Vĩnh Tế, Sơn Tây). Tuổi trẻ bản tính hiên ngang, lìa tục theo học Kinh Luận. Nghiên cứu tụng đọc nho học, thấy cái hay mỗi dòng khác nhau.

Ban đầu Sư nghe đại sư Thần Tú ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Châu, bèn đến hầu cận 6 năm.

Thần Tú làm lạ trọn đem hết chỉ yếu đạo trao cho.

Tắc Thiên coi trọng và mời Thần Tú đến Đông Đô luận đạo. Khi Thần Tú viên tịch, thiên hạ đều xem Sư như bậc Thầy.

Đường Trung Tông nghe đại sư Tú tuổi cao, đặc chiếu khiến Phổ Tịch thay Thầy đến đô thành thống lĩnh pháp hội. Lúc bây giờ hàng vương công đại thần đến tham yết.

Phổ Tịch trang nghiêm, ít nói, mọi người đến thấy dung mạo kia đều rất hoan hỷ. Xa gần đều tôn trọng Sư.

27 năm Sư ở kinh đô, chùa Hưng Đường Tự.

Năm 89 tuổi, sĩ dân ở đô thành đến yết kiến đều xưng là đệ tử. Sư được ban thụy là Đại Chiếu Thiền Sư.

Đến khi tống táng Sư, gia đình Hà Nam Quân Bùi Khoan cùng đồ chúng đều mặc áo tang khóc đưa linh cữu, tiếng khóc vang cửa thành.

[Tống Cao Tăng truyện, quyển 9]

tung sơn phổ tịch
《宋高僧传》(卷九):“释普寂。姓凭氏。蒲州河东人也。年才稚弱率性轩昂。离俗升坛循于经律。临文揣义迥异恒流。初闻神秀在荆州玉泉寺。寂乃往师事凡六年。神秀奇之尽以其道授焉。久视中则天召神秀。至东都论道。因荐寂乃度为僧。及秀之卒天下好释氏者咸师事之。中宗闻秀高年。特下制令普寂代本师统其法众。开元二十三年。敕普寂于都城居止。时王公大人竞来礼谒。寂严重少言。来者难见其和悦之容。远近尤以此重之。二十七年终于上都兴唐寺。年八十九。时都城士庶谒者皆制弟子之服。有制赐谥曰大慧 禅师。及葬河南尹裴宽及其妻子。并缞麻列于门徒之次。倾城哭送。闾里为之空焉。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *