Thiền Sư Tăng Na

Thiền Sư Tăng Na

Sơ Tổ Đạt-ma → Nhị Tổ Huệ Khả → Tăng Na

Sư họ Mã, thuở nhỏ mà tài trí siêu tuyệt Ngũ kinh đều thông suốt. Năm hai mươi mốt tuổi giảng kinh Lễ, kinh Dịch ở Đông Hải (Đoạn sông Trường Giang đổ ra biển). Người đi nghe đông như chợ. Sau đi về Nam, học chúng cũng theo đến.

Gặp Nhị Tổ đang thuyết pháp, Sư cùng mười người bạn đến xin xuất gia. Từ đó Sư không cầm bút và quên hết sách vở thế tục. Chỉ một y, một bình bát, một toạ cụ, ngày ăn một bữa, tu khổ hạnh đầu đà.

Hầu Tổ đã lâu, sau Sư bảo môn nhân Huệ Mãn rằng:

Tâm ấn Tổ sư chẳng chuyên khổ hạnh, chỉ là trợ đạo thôi. Nếu khế hợp được bản tâm, tuỳ ý phát được dụng ánh sáng chân thật, thì khổ hạnh như nắm đất thành vàng.

Nếu chỉ chuyên khổ hạnh, mà không sáng bản tâm, lại bị thương ghét trói buộc, thì như đêm tối không trăng mà đi trên đường hiểm.

Ông muốn sáng bản tâm phải cẩn thận soi xét kỹ càng rõ ràng, gặp sắc tướng nghe âm thanh lúc chưa khởi giác quán thì tâm ở chỗ nào? Là không chăng? Là có chăng? Đã chẳng rơi vào chỗ có không, thì tâm châu riêng sáng thường chiếu khắp thế gian, không một mảy trần ngăn cách, chưa từng có tướng đứt nối trong một sát-na.

Cho nên Sơ Tổ của ta phó chúc bốn quyển kinh Lăng Già, bảo Thầy ta là Nhị Tổ rằng: “Ta xem nước Chấn Đán chỉ có kinh này có thể ấn tâm. Nhân giả theo đó tu hành tự độ và độ đời”.

Lại, Nhị Tổ mỗi khi nói pháp xong bèn bảo: “Kinh này sau bốn đời sẽ biến thành danh tướng. Thật đáng buồn thay!”

Ta nay phó chúc cho ông nên khéo hộ trì. Chẳng gặp được người, nên cẩn thận chớ truyền trao.

Phó chúc (cho Huệ Mãn) xong, Sư đi du phương, chẳng biết ngày và nơi chốn thị tịch.tăng na

僧那禪師姓馬氏。少而神俊通究墳典。年二十一講禮易於東海。聽者如市。暨南徂相部學眾隨至。會二祖說法。與同志十人投祖出家。自爾手不執筆永捐世典。唯一衣一鉢一坐一食奉頭陀行。

*既久侍於祖後謂門人慧滿曰。祖師心印非專苦行。但助道耳。若契本心發隨意真光之用。則苦行如握土成金。若唯務苦行。而不明本心。為憎愛所縛。則苦行如黑月夜履于險道。汝欲明本心者。當審諦推察。遇色遇聲。未起覺觀時心何所之。是無耶是有耶。既不墮有無處所。則心珠獨朗常照世間。而無一塵許間隔。未嘗有一剎那頃斷續之相。

故我初祖兼付楞伽經四卷。謂我師二祖曰。吾觀震旦唯有此經可以印心。仁者依行自得度世。又二祖凡說法竟。乃曰。此經四世之後變成名相。深可悲哉。我今付汝宜善護持。非人慎勿傳之。付囑已師乃遊方。莫知其終。□


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *