Thiền Sư Trí Phong

Thiền Sư Trí Phong
(Đời thứ 1 sau Bắc Tông Thần Tú)
Núi Trung Điều, phủ Hà Trung
Bắc Tông Thần Tú → Trung Điều Trí Phong

Sư họ Ngô, ban đầu giảng luận Duy Thức, trệ nơi danh tướng, bị thiện tri thức gạn hỏi, nổi giận với chính mình, bèn nghỉ giảng, đi du phương.

Sư gặp thiền sư Thần Tú, tâm nghi chóng được giải trừ. Bèn từ giã ra đi, ở nơi Bồ Tân [1] An Phong, mười năm không xuống núi, ăn trái cây uống nước suối.
*
Châu mục Vệ Văn Thăng xây dựng Viện An Quốc, Sư ở đó.
Tăng tục đến quy y liên tục không dứt.

Sứ quân hỏi rằng: Ngày sau con thế nào?

Sư bảo: Mặt trời mọc từ chỗ mặt trời lặn, chiếu sáng cây không bóng.

Sứ quân ban đầu không thể hiểu thí dụ, nên chấp tay rồi lui. Chẳng bao lâu được khai sáng hiểu rõ, tự được thư thái.
*
Sư qua lại núi Trung Điều hơn hai mươi năm, người được đạo không thể ghi hết. Sau khi diệt độ, môn nhân xây tháp thờ ở phía bắc thành của Châu. □Chú thích:
[1]
Bồ Tân ở phía tây Vĩnh Tế, Sơn Tây.Đối chiếu “danh từ riêng” Anh – Hán  – Việt
Tiếng Anh bản [RECORDS OF THE TRANSMISSION OF THE LAMP]

 hezhong  河中  Hà Trung
 tiaoshan   條山 điều sơn
 zhifeng  智封  trí phong
 wu  吳  Ngô
 weishi lun  唯識論  luận Duy Thức
 mount wutai  武當山  Vũ Đang Sơn
 Shenxiu  秀   thần tú
 pujin  蒲津  bồ tân
 shanxi  山西省  sơn tây
 anfeng  安峰山  An phong sơn
 weiwen  衛文  vệ văn
 the provincial governor  州牧  mục châu
 anguo monastery  安國院  an phong việntrung điều trí phong
河中府中條山智封禪師,姓吳氏。初習唯識論,滯于名相,為知識所詰,乃發憤罷講,遊方見秀禪師,疑心頓釋。乃辭去,居于蒲津安峰,不下山十年,木食澗飲。
*州牧衛文昇建安國院居之。緇素歸依,憧憧不絕。使君問曰:「某今日後如何?」師曰:「日從濛汜出,照樹全無影。使君初不能諭,拱揖而退。少選開曉,釋然自得。
*師來往中條山二十餘年,得其道者不可勝紀。滅後,門人於州城北建塔焉。[Ngũ Đăng Hội Nguyên]

Bản Cảnh Đức Truyền Đăng có hơi khác. Đoạn lên núi Vũ Đang gặp thiền sư Thần Tú.

初習唯識論滯於名相。為知識所詰乃發憤罷講。
遊行登武當山。見秀禪師疑心頓釋。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *