Thiền Sư Cự Phương

Thiền Sư Cự Phương (647-727)
(Đời thứ 1 sau Bắc Tông Thần Tú)
Ngũ Đài Sơn
Bắc Tông Thần Tú → Ngũ Đài Cự Phương

Sư họ Tào, người An Lăng. Thuở nhỏ vâng theo thiền sư Lãng ở viện Minh Phước. Ban đầu giảng kinh luận, sau tham vấn các hội thiền. Khi gặp Bắc tông Thần Tú hỏi: Chỗ mây trắng tan thì thế nào?

Sư bảo: Không lầm.

Thần Tú lại hỏi: Sau khi đến đây thế nào?

Sư bảo: Chính là thấy một cành sanh năm lá.

Thần Tú thầm chấp nhận.

Vào thất hầu đối, ứng cơ chẳng sai. Tìm đến núi lạnh ở Thượng Đảng, trải qua nhiều năm, Tăng chúng đông cả ngàn người.

Về sau giáo hóa ở Ngũ Đài hơn hai mươi năm, Sư thị tịch dựng tháp thờ ở bổn sơn. □Trang nhà xin để bảng đối chiếu danh từ riêng Anh-Hán trong bài này. Nếu huynh đệ có dịp đọc bản tiếng Anh “RECORDS OF THE TRANSMISSION OF THE LAMP” dễ nhận ra địa danh. Vì khi đọc bảng tiếng Anh, cái khó ở những danh từ riêng.

wutai shan           五臺山 Ngũ Đài Sơn
Jufang                 巨方 Cự Phương
Shenxiu             神秀 Thần Tú
Anlu                  安陸 An Lăng
Cao                    曹 Tào
Lang                  朗 (thiền sư), Lãng
Mingfu Temple   明福院 Minh Phúc Viện
Northern School  北宗 Bắc Tông
Shangdang       上黨 Thượng Đảng
Kaiyuan,            開元 (Niên hiệu) Khai Nguyênngũ đài cự phương
五臺山巨方禪師,安陸人也。姓曹氏。幼稟業於明福院朗禪師。初講經論,後參禪會。及造北宗,秀問曰:「白雲散處如何?」師曰:「不昧。」秀又問:「到此間後如何?」師曰:「正見一枝生五葉。」秀默許之。入室侍對,應機無爽。尋至上黨寒嶺居焉。數歲之間,眾盈千數。後於五臺山闡化二十餘年,示寂,塔于本山。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *