5- Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bàng xuất

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bàng xuất

MỤC LỤC

1-Mông Sơn Đạo Minh 蒙山道明
2-Tung Nhạc Pháp Như 法如
3-Bắc Tông Thần Tú – Dòng Bắc Tông Thần Tú & Truyền thừa
4-Tung Nhạc Huệ An – Dòng Tung Nhạc Huệ An & Truyền thừa
5-Tư Châu Trí Sằn – Dòng Bảo Đường & Truyền thừa

[… Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn | ……………]
Nối pháp Bắc Tông Ngọc Tuyền Thần Tú
Ngũ Đài Cự Phương 五臺巨方/ Trung Điều Trí Phong 中條智封/
Hàng Ma Tạng 降魔藏/ Thọ Châu Đạo Thọ 壽州道樹/
Đô Lương Toàn Thực 都梁釋全/ Tung Sơn Phổ Tịch 嵩嶽普寂

[… Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn | Bắc Tông Thần Tú | …………… ]
Nối pháp Tung Sơn Phổ Tịch
Chung Nam Duy Chính 終南惟政

[… Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn | ……………]
Nối pháp Tung Nhạc Huệ An
Phúc Tiên Nhân Kiểm 福先仁儉/
Tung Sơn Phá Táo Đọa 嵩嶽破灶墮/
Tung Sơn Nguyên Khuê 嵩嶽元珪/

[… Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn | …………… ]
Nối pháp Tư Châu Trí Sằn
Tư Châu Xử Tịch資州處寂

[… Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn | Tư Châu Trí Sằn |………….. ]
Nối pháp Tư Châu Xử Tịch
Ích Châu Vô Tướng 益州無相

[… Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn | Tư Châu Trí Sằn | Tư Châu Xử Tịch |………… ]
Nối pháp Ích Châu Vô Tướng
Bảo Đường Vô Trụ 保唐無住

Dòng bàng xuất là những vị đệ tử kế thừa, nhưng không được truyền y.
Từ Tổ Đạt-ma đế Lục Tổ Huệ Năng, y bát chỉ truyền cho một người.


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *