Tham Đồng Khế

Tham Đồng Khế
Thạch Đầu Hy Thiên trước tác

竺土大僊心,

東西密相付。

人根有利鈍,

道無南北祖。

靈源明皎潔,

枝派暗流注。

執事元是迷,

契理亦非悟。

門門一切境,

回互不回互。

回而更相涉,

不爾依位住。

色本殊質象,

聲元異樂苦。

暗合上中言,

明明清濁句。

四大性自復,

如子得其母。

火熱風動搖,

水濕地堅固。

眼色耳音聲,

鼻香舌鹹醋。

然依一一法,

依根葉分布。

本末須歸宗,

尊卑用其語。

當明中有暗,

勿以暗相遇。

當暗中有明,

勿以明相睹。

明暗各相對,

比如前後步。

萬物自有功,

當言用及處。

事存函蓋合,

理應箭鋒拄。

承言須會宗,

勿自立規矩。

觸目不會道,

運足焉知路?

進步非近遠,

迷隔山河固。

謹白參玄人,

光陰莫虛度.

Trúc độ Đại Tiên tâm

Đông tây mật tương phú 

Nhân căn hữu lợi độn 

Đạo vô Nam Bắc Tổ.

Linh nguyên minh hạo khiết 

Chi phái ám lưu chú 

Chấp sự nguyên thị mê 

Khế lý diệc phi ngộ. 

Môn môn nhất thiết cảnh 

Hồi hỗ bất hồi hỗ 

Hồi nhi cánh tương thiệp 

Bất nhĩ y vị trụ. 

Sắc bản thù chất tượng 

Thanh nguyên dị lạc khổ 

Ám hiệp thượng trung ngôn 

Minh minh thanh trược cú. 

Tứ đại tánh tự phục 

Như tử đắc kỳ mẫu 

Hỏa nhiệt phong động dao 

Thủy thấp địa kiên cố. 

Nhãn sắc nhĩ âm thanh 

Tỉ hương thiệt hàm thố 

Nhiên y nhất nhất pháp 

Y căn diệp phân bố. 

Bản mạt tu quy tông 

Tôn ti dụng kỳ ngữ 

Đương minh trung hữu ám 

Vật dĩ ám tương ngộ. 

Đương ám trung hữu minh 

Vật dĩ minh tương đổ 

Minh ám các tương đối 

Tỉ như tiền hậu bộ. 

Vạn vật tự hữu công 

Đương ngôn dụng cập xử 

Sự tồn hàm cái hợp 

Lý ứng tiến phong trụ. 

Thừa ngôn tu hội tông 

Vật tự lập quy củ 

Xúc mục bất hội đạo   

Vận túc yên phi lộ. 

Tiến bộ phi cận viễn 

Mê cách sơn hà cố 

Cẩn bạch tham huyền nhân 

Quang âm mạc hư độ. □

 

Tâm Đại Tiên Tây Trúc

Mật truyền Đông và Tây

Căn tính có bén lụt

Đạo không có Tổ Bắc Nam.

Nguồn linh sáng trong veo

Chi phái thầm tuôn trào

Chấp sự vốn mê muội

Khế lý đã ngộ đâu.

Cửa cửa và mọi cảnh

Giao hỗ không giao hỗ

Giao hỗ giẫm lên nhau

Chẳng thế, y chỗ đứng.

Sắc vốn khác tượng chất

Thanh cùng phi khổ lạc

Ngầm hợp lời thượng trung

Sáng tỏ câu trong đục.

Hoàn nguyên tính bốn đại

Như con tìm được mẹ

Lửa nóng, gió động lay

Nước ướt, đất cứng dày.

Mắt, sắc, tiếng với tai

Mũi hương, lưỡi mặn chua

Nhưng y mỗi mỗi pháp

Y gốc, lá phân lớp.

Gốc ngọn phải về tông

Tôn ti dụng ngữ riêng

Ngay chỗ sáng có tối

Chớ để tối gặp nhau.

Trong tối có ánh sáng

Chớ để sáng nhìn nhau

Sáng và tối, đối nhau

Như bước chân trước sau.

Vạn vật công riêng

Ngay lời, là chỗ dụng

Sự lưu, như hộp đậy 

Lý như mũi tên ghim.

Nương lời thấu rõ tông

Chớ tự lập quy củ, 

Mắt chạm không rõ đường 

Vần bước nào hay lối.

Tiến bước chẳng gần xa

Mê thì cách núi sông

Cẩn bạch người theo học lẽ huyền

Chớ để thời gian luống trôi qua. □

Trang 2 của 3123