Dòng Bảo Đường Vô Trụ

Lịch Đại Pháp Bảo Ký

Bảo Đường Tông
Trong Nam tông có một chi nhánh là tông Bảo Đường, phát xuất từ thiền sư Vô Trụ tại chùa Bảo Đường, Thành Đô. Riêng phát triển tại Tứ Xuyên, đặc điểm là dung hợp Bắc tông và Nam tông.
Sau này Thiền sư Khuê Phong Tông Mật cho đây là dòng bàng xuất của Ngũ Tổ.

Theo Lịch Đại Pháp Bảo Ký (T51n2075_001 曆代法寶記 第1卷)

Xin trích đoạn: 

Thời nhà Chu, Võ Tắc Thiên lên ngôi, kính trọng Phật giáo.

Niên hiệu Vạn Tuế Thông Thiên, cho sứ giả đến thỉnh Huệ Năng lần nữa, nếu Huệ Năng không đến thì xin trao truyền tín cà sa của Tổ Đạt Ma, để đem về cung lưu giữ và cúng dường.

Vạn Tuế Thông Thiên năm thứ hai (697), đến chùa Đức Thuần ở Tứ Xuyên thỉnh thiền sư Trí Sằn về triều. 
Niên hiệu Cửu Thị (700) thỉnh thiền sư Thần Tú, thiền sư Huyền Tích 玄蹟, thiền sư Huyền Ước 玄約, thiền sư Lão An vào cung để nhận sự cúng dường.

Lúc đó có thỉnh sa-môn người Thiên Trúc, vị này kính mộ và quy quy với Trí Sằn. Nhân Võ Tắc Thiên hỏi các vị Hòa thượng có dục chăng. Thần Tú, Huyền Ước, Lão An, Huyền Tích đều nói không có dục. Riêng Trí Sằn đáp có dục.

Tắc Thiên lại hỏi: Vì sao lại có dục.
Trí Sằn đáp: Sanh tức có dục, không sanh tức không dục.
Tắc Thiên ngay đây lãnh hội. 
Sau đó, khi Trí Sằn trở về cố hương, được Võ Tắc Thiên ban cho một bộ kinh Hoa Nghiêm, một bức thêu Di Lặc và tín y ca sa của Tổ Đạt Ma.

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tư Châu Trí Sằn

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tư Châu Trí Sằn → Tư Châu Xử Tịch

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tư Châu Trí Sằn → Tư Châu Xử Tịch →
Ích Châu Vô Tướng

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tư Châu Trí Sằn → Tư Châu Xử Tịch → Ích Châu Vô Tướng → Bảo Đường Vô Trụ

Theo “Lịch Đại Pháp Bảo Ký” ghi như thế, nên dòng Bảo Đường truyền y vài đời. Xin ghi lại đoạn sử này để tiện tham khảo khi đọc về dòng Bảo Đường.
Về sau trong “Lịch Sử Thiền Tông Trung Quốc”, Hòa thượng Ấn Thuận có luận bàn về việc tín y Đạt ma.

Các bạn có thể tham khảo thêm hai bản trên, đã được dịch Việt.

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *