Thiền Sư Tuấn Cực

Tung Sơn
(Tung Sơn có 72 ngọn, trên hình là Ngũ nhạc)

Thiền Sư Tuấn Cực
Tung Sơn, Hà Nam
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tung Nhạc Huệ An → Phá Táo Đọa →
Tung Sơn Tuấn Cực

Tăng hỏi: Thế nào là người tu hạnh lành?

Sư bảo: Đeo gông mang khóa.

Tăng thưa: Thế nào là người làm việc ác?

Sư bảo: Tu thiền nhập định.

Tăng thưa: Con căn cơ kém, xin Thầy chỉ rõ.

Sư bảo: Ông hỏi ta việc ác, việc ác chẳng từ thiện; ông hỏi ta việc thiện, việc thiện chẳng từ ác.

Tăng im lặng giây lâu. Sư bảo: Hội chăng?

Tăng thưa: Chẳng hội.

Sư bảo: Người ác không niệm thiện, người thiện không niệm ác. Cho nên nói thiện ác như mây nổi, đều không có chỗ khởi diệt.

Tăng ngay lời nói này đại ngộ.

Về sau Phá Táo Đọa nghe kể việc này bèn nói: Vị Thầy này (chỉ Tuấn Cực) hội sâu được các pháp vô sanh. □tung sơn tuấn cực
嵩山峻極禪師,僧問:「如何是修善行人?」師曰:「檐枷帶鎖。」
曰:「如何是作惡行人?」
師曰:「修禪入定。」
曰:「某甲淺機,請師直指。」
師曰:「汝問我惡,惡不從善;汝問我善,善不從惡。」
僧良久。師曰:「會麼?」
曰:「不會。」
師曰:「惡人無善念,善人無惡心。所以道善惡如浮雲,俱無起滅處。」
僧於言下大悟。
*後破灶墮聞舉,乃曰:「此子會盡諸法無生。」


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *