Thiền Sư Trí Sằn

Đức Thuần Tự có tên là Ninh Quốc Tự, vị trí dưới chân núi Tê Thần栖神 cách thành Tư Trung资中 (Tứ Xuyên) về phía bắc 10km.
Kiến lập vào thời Hán Hiến Đế, niên hiệu Kiến An thứ năm (200).
Thời Vũ Tắc Thiên, cao tăng Trí Sằn trụ tại đây.

Thiền Sư Trí Sằn
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tư Châu Trí Sằn

Trí Sằn, họ Chu, quê ở Nhữ Nam; hoằng pháp hơn ba mươi năm, niên hiệu Trường An thứ hai (702) thị tịch, hưởng thọ 94 tuổi.
Lúc đầu theo cầu học với pháp sư Huyền Trang, sau nghe danh đại sư Hoằng Nhẫn ở núi Song Phong, bèn tìm đến cầu học thiền, và trở thành một trong mười đại đệ tử của Hoằng Nhẫn.
Sư trụ chùa Đức Thuần, Tư Châu.
Sư từng nhận lời thỉnh của Võ Tắc Thiên vào kinh. □Ghi chú:

Tiểu sử thiền sư Trí Sằn 智詵, ghi đầy đủ trong Lịch Đại Pháp bảo Ký.


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *