Giới thiệu Hư Đường Tập

HƯ ĐƯỜNG TẬP 虛堂集

HuDuongTap

Gọi đủ: Lâm Tuyền lão nhân bình xướng Đan Hà Thuần Thiền sư Tụng Cổ Hư Đường Tập.

Sách, 6 quyển, do Đan Hà Tử Thuần soạn vào đời Tống, Lâm Tuyền Tùng Luân bình xướng, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 124, trang 514.(卍新纂續藏經第六十七冊No. 1304《林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂集》)

Tùng Luân trích ra 100 tắc tụng cổ từ “Đan Hà Tử Thuần Thiền Sư Ngữ Lục” rồi biên tập lại, thêm vào phần thị chúngtrước ngữbình xướng để biểu đạt kiến giải về Tông thừa.

Sách được san khắc lưu hành vào niên hiệu Trinh Nguyên thứ 1 (1295) đời Nguyên.

TÙNG LUÂN 從 倫

Thiền sư đời Nguyên, Trung Quốc, hiệu Lâm Tuyền. Đến chùa Báo Ân ở Yên Kinh tham kiến Vạn Tùng Hành Tú khai ngộ, nối pháp làm truyền nhân tông Tào Động. Ban đầu trụ chùa Vạn thọ sau đó kế thừa pháp tịch của thầy, trụ trì chùa Báo Ân. Niên hiệu Chí Nguyên thứ 9 (1272) Nguyên Thế Tổ hạ chỉ mời sư vào nội điện, từng luận đạo với Đế sư, phát huy đại yếu thiền học, dâng lên vua cuốn “Thiền Nguyên Chư Thuyên tập” của Tông Mật. Đế sư còn hỏi về công án Tổ sư, phân tích bàn bạc đến tối mới tan.

Năm thứ 18 (1281) Tùng Luân trước ngữ và bình xướng một trăm tắc tụng cổ của Đầu Tử Nghĩa Thanh biên tập thành “Không Cốc Tập” và một trăm tắc tụng cổ của Đơn Hà Tử Thuần, biên tập thành “Hư Đường tập”.

TỬ THUẦN 子 淳 (1064-1117)

Thiền sư đời Tống, họ Giả, người Tử Đồng, Kiếm Châu (Tứ Xuyên) Trung Quốc. Thuở nhỏ sư đã hướng theo chính đạo chuyên cần tham phỏng, yết kiến Phù Dung Đạo Giai được tỏ ngộ, nối pháp làm truyền nhân tông Tào Động. Ban đầu trụ núi Đơn Hà, Đặng Châu (Hà Nam), sau sang trụ núi Đại Thừa, núi Đại Hồng, Đường Châu (Đường Hà, Hà Nam) cử dương thiền phong, học chúng cả ngàn người, nổi tiếng khắp nơi. Đệ tử nối pháp là Chân Hiết Thanh Liễu, Thiên Đồng Chính Giác…Ghi chú thêm, nếu các bạn cần tra tiếng Anh:

林泉從倫 Linquan Conglun
虛堂集 Xutang ji

(Rōmaji🙂 Rinsen Jūrin : Kyodō shū 
(English:) Vacant Hall Collection / Empty Hall Anthology
verses by Danxia Zichun 丹霞子淳 (1064-1117)
(Rōmaji🙂 Tanka Shijun


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *