Nối pháp Lục Tổ Huệ Năng

Hai dòng chính, sau phân ra 5 tông:

Thanh Nguyên Hành Tư
– Nam Nhạc Hoài Nhượng

Những đệ tử nối pháp không có truyền thừa

1- Tây Ấn Quật Đa Tam Tạng 西域崛多三藏
2- Thiều Châu Pháp Hải 韶州法海
3- Cát Châu Chí Thành 吉州志誠禪師
4- Biển Đảm Hiểu Liễu 匾擔曉了禪師
5- Hà Bắc Trí Hoàng 河北智隍
6- Hồng Châu Pháp Đạt 洪州法達禪師
7- Thọ Châu Trí Thông 壽州智通禪師
8- Giang Tây Chí Triệt 江西志徹禪師
9- Tín Châu Trí Thường 信州智常禪師
10- Quảng Châu Chí Đạo 廣州志道禪師
11- Quảng Châu Pháp Tánh Ấn Tông
12- Ôn Châu Vĩnh Gia Huyền Giác 永嘉玄覺禪師
13- Tư Không Bổn Tịnh 司空本淨禪師
14- Vụ Châu Huyền Sách 婺州玄策禪師
15- Tào Khê Linh Thao 曹谿令韜
16- Ni Vô Tận Tạng 無盡藏尼

Những đệ tử nối pháp còn truyền thừa vài đời

Quang Trạch Huệ Trung Quốc Sư 南陽慧忠

1- Cát Châu Đam Nguyên Ứng Chơn 耽源應真

Hà Trạch Thần Hội 荷澤神會

1- Từ Châu Pháp Như 磁州法如

1.1- Kinh nam Duy Trung 荊南惟忠

1.1.1- Toại Châu Đạo Viên 遂州道圓

1.1.1.1- Khuê Phong Tông Mật 圭峰宗密


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *