Tam Tạng Quật Đa

Huyện Định Hương, thị Hân Châu, tỉnh Sơn Tây
Theo CĐTĐL, Quật Đa gặp vị tăng tọa thiền nơi đây.

Tam Tạng Quật Đa
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Lục Tổ Huệ Năng → Quật Đa Tam Tạng

Sư người Thiên Trúc. Khế ngộ ngay lời dạy của Lục Tổ.

Sau du phương đến Ngũ Đài, thấy một vị tăng kết am tĩnh tọa.

Sư bèn hỏi: Ông ngồi đây một mình làm gì.

Tăng nói: Quán tịnh.

Sư bảo: Người quán là ai, vật quán là gì.

Vị tăng làm lễ, hỏi rằng: Lý này thế nào.

Sư bảo: Ông sao không tự quán tự tịnh.

Vị tăng mờ mịt.

Sư bảo: Ông ở môn phái nào.

Tăng thưa: Thiền sư Tú.

Sư bảo: Dị đạo loại thấp nhất ở Tây Vực chẳng rơi vào cái thấy này. Ngồi suông không ngơ, đối với đạo đâu có ích gì.

Vị tăng hỏi: Thầy của Sư là ai.

Sư nói: Thầy ta là Lục Tổ, ông sao không mau đến Tào Khê, để quyết đoán được chân yếu.

Vị tăng liền đến tham Lục Tổ. Lục Tổ chỉ dạy phù hợp với lời Sư, vị tăng có chỗ ngộ nhập.

Về sau không biết Sư ở nơi nào. □ĐỐI CHIẾU ANH-HÁN-Âm Hán VIỆT

Tripitaka Master Gupta = 崛多三藏  = Quật  Đa Tam tạng
Western Regions (India) = 西域 (天竺)= Tây vực (Thiên Trúc)
Wutai = 五臺 =  Ngũ Đài
Dingxiang (Shanxi) = 定襄 (山西省) = Đinh Tương huyện (Sơn Tây tỉnh)
Shenxiu = 神秀 = Thần Tú
Caoqi = 曹谿 = Tào Khêquật đa tam tạng

西域崛多三藏者,天竺人也。於六祖言下契悟。後遊五臺,見一僧結庵靜坐。師問曰:「孤坐奚為?」曰:「觀靜。」師曰:「觀者何人,靜者何物?」其僧作禮,問曰:「此理何如?」師曰:「汝何不自觀自靜。」彼僧茫然。師曰:「汝出誰門邪?」曰:「秀禪師。」師曰:「我西域異道最下種者不墮此見。兀然空坐,於道何益!」其僧卻問:「師所師者何人?」師曰:「我師六祖,汝何不速往曹溪,決其真要。」其僧即往參六祖。六祖垂誨,與師符合,僧即悟入。師後不知所終。 [五燈會元]西域堀多三藏者天竺人也。東遊韶陽見六祖。於言下契悟。後遊五臺至定襄縣歷村。

見一僧結庵而坐。三藏問曰。汝孤坐奚為。曰觀靜。三藏曰。觀者何人。靜者何物。

其僧作禮問曰。此理何如。三藏曰。汝何不自觀自靜。彼僧茫然莫知其對。三藏曰。汝出誰門耶。曰神秀大師。三藏曰。我西域異道最下根者不墮此見。兀然空坐於道何益。其僧卻問三藏。所師何人。三藏曰。我師六祖。汝何不速往曹谿決其真要。其僧即捨庵往參六祖具陳前事。六祖垂誨與三藏符合。其僧信入。三藏後不知所終

[景德傳燈錄 (chingte ch’uan-teng-lu)]


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *