Quốc Sư Huệ Trung (tt [3])

Quốc Sư Huệ Trung (675-772)
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Bạch Nhai, Nam Dương
Lục Tổ Huệ Năng → Nam Dương Huệ Trung

Quốc Sư Huệ Trung bổ sung [NĐHN Q.2]

Thượng đường: Cây thân leo sống nương nhờ, leo thẳng lên ngọn cây tùng lạnh; mây trắng bàng bạc, ẩn hiện giữa hư không. Muôn pháp vốn nhàn mà người tự ồn.

Sư hỏi tăng: Gần đây rời chỗ nào?

Tăng đáp: Phương Nam.

Sư hỏi: Thiện tri thức ở phương Nam lấy pháp gì dạy người?

Thưa: Thiện tri thức ở phương Nam, chỉ nói sau khi gió lửa tan hoại như rắn lột da, như rồng đổi xương. Chân tánh đó của chúng ta, rõ ràng không hoại.

Sư bảo: Khổ thay! Khổ thay! Tri thức phương Nam nói pháp, nửa sanh nửa diệt.

Tăng thưa: Tri thức phương Nam thì như thế, chưa biết trong đây Hòa thượng nói pháp gì?

Sư bảo: Trong đây ta thân tâm nhất như, ngoài thân không khác.

Tăng thưa: Hòa thượng sao lại đem thân hư huyễn đồng với pháp thể?

Sư bảo: Vì sao ông đi vào con đường tà?

Tăng thưa: Chỗ nào là chỗ con đi vào con đường tà?

Sư bảo: Không nghe trong kinh nói, nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người này hành đạo tà, không thể thấy Như Lai.
*
Sư thấy tăng đến, đưa tay vẽ vòng tròn, trong đó viết một chữ nhật. Tăng không đáp được.
*
Sư hỏi thiền sư Bổn Tịnh: Ông về sau thấy lời kỳ đặc, thế nào là tịnh?

Thiền sư Bổn Tịnh đáp: Không một niệm ái tâm.

Sư bảo: Là việc trong nhà của ông.
*
Tăng hỏi: Thế nào là đại ý Phật pháp?

Sư bảo: Trong nhà Văn Thù có rất nhiều Bồ tát.

Tăng thưa: Học nhân chẳng hội.

Sư bảo: Đại bi nghìn tay nghìn mắt. □


*上堂:青蘿夤緣,直上寒松之頂 ;白雲淡渲,出沒太虛之中。萬法本閑而人自鬧。

師問僧:近離甚處?曰:南方。師曰:南方知識以何法示人?曰:南方知識,祇道一朝風火散後,如蛇退皮,如龍換骨。本爾真性,宛然無壞。師曰:苦哉!苦哉!南方知識說法,半生半滅。曰:南方知識即如是,未審和尚此間說何法?師曰:我此間身心一如,身外無餘。曰:和尚何得將泡幻之身同於法體?師曰:你為甚麼入於邪道?曰:甚麼處是某甲入於邪道處?師曰:不見教中道,若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來。師見僧來,以手作圓相,相中書日字。僧無對。

*師問本淨禪師:汝已後見奇特言語如何淨?
曰:無一念心愛。師曰:是汝屋裡事。

*僧問:如何是佛法大意?師曰:文殊堂裡萬菩薩。曰:學人不會。師曰:大悲千手眼。□


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *