Thiền Sư Ứng Chân

Thiền Sư Ứng Chân
(Đời thứ 2 sau Lục Tổ)
Núi Đam Nguyên, Cát Châu
Lục Tổ Huệ Năng → Quốc Sư Huệ Trung → Đam Nguyên Ứng Chân

Sư làm thị giả Quốc sư Huệ Trung, một hôm Quốc sư ở trong pháp đường, Sư đi vào.

Quốc sư bèn thả một chân xuống, Sư thấy liền đi ra, hồi lâu trở vào.

Quốc sư hỏi: Vừa rồi ý thế nào?

Sư thưa: Thầy hỏi người nào vậy.

Quốc sư bảo: Ta hỏi ông.

Sư thưa: Chỗ nào thấy con?

Sư lại thưa hỏi: Trăm năm sau có người hỏi, việc cực tắc thì sao?

Quốc sư bảo: Vốn là đáng thương! Sao cần phải tìm điệp đàn hộ thân?
*
Ngày khác, Sư cầm giỏ tre vào phương trượng.

Quốc sư hỏi: Vật gì trong giỏ?

Sư thưa: Trái mơ xanh.

Quốc sư bảo: Đem đến làm gì?

Sư thưa: Cúng dường.

Quốc sư nói: Còn xanh đâu được cúng dường?

Sư thưa: Đây là để tỏ lòng biết dâng cúng.

Quốc sư nói: Phật không nhận cúng dường.

Sư thưa: Con chỉ như thế, Hòa thượng thì sao?

Quốc sư nói: Ta không cúng dường.

Sư hỏi: Vì sao không cúng dường?

Quốc sư đáp: Ta không có quả.
*
Có lần Hòa thượng Bá Trượng Hoài Hải ở núi Lặc Đàm kéo xe.

Sư hỏi: Xe ở đây, trâu ở chỗ nào?

Bá Trượng vỗ trán, Sư bèn dụi mắt.
*
Ma Cốc hỏi: Mười hai mặt Quán Âm đâu chẳng phải là thánh?

Sư bảo: Phải.

Ma Cốc cho Sư một tát tai.

Sư nói: Tưởng ông chưa đến cảnh này.
*
Thiết trai ngày kị giỗ Quốc sư, có tăng hỏi: Quốc sư có đến chăng?

Sư bảo: Chưa đủ tha tâm thông.

Hỏi: Lại dùng thiết trai làm gì?

Sư đáp: Chẳng đoạn thế đế. □


đam nguyên ứng chân
吉州耽源山應真禪師。為國師侍者時,一日國師在法堂中,師入來。國師乃放下一足,師見便出,良久卻回。國師曰:「適來意作麼生?」師曰:「向阿誰說即得。」國師曰:「我問你。」師曰:「甚麼處見某甲?」師又問:「百年後有人問,極則事如何?」國師曰:「幸自可憐生!須要覓箇護身符子作麼?」異日,師攜籃子歸方丈。國師問:「籃裡甚麼物?」師曰:「青梅。」國師曰:「將來何用?」師曰:「供養。」國師曰:「青在爭堪供養?」師曰:「以此表獻。」國師曰:「佛不受供養。」師曰:「某甲只恁麼,和尚如何?」國師曰:「我不供養。」師曰:「為甚麼不供養?」國師曰:「我無果子。」# 百丈海和尚在泐潭山牽車次,師曰:「車在這裡,牛在甚麼處?」丈斫額,師乃拭目。麻谷問:「十二面觀音豈不是聖?」師曰:「是。」麻谷與師一摑。師曰:「想汝未到此境。國師諱日設齋,有僧問曰:「國師還來否?」師曰:「未具他心。」曰:「又用設齋作麼?」師曰:「不斷世諦。」


 


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *