Thiền Sư Hàng Ma Tạng

Thiền Sư Hàng Ma Tạng
(Đời thứ 1 sau Bắc Tông Thần Tú)
Duyện Châu
Bắc Tông Thần Tú → Hàng Ma Tạng

Sư họ Vương, người Quận Triệu. Cha tên Hào Duyện. Sư bảy tuổi xuất gia, vùng ngoại thành hoang dã nhiều ma mị, mê hoặc người. Sư một mình chế ngự, không có chút sợ hãi, cho nên được tên là Hàng Ma.

Sư nương thiền sư Minh Tán ở viện Quảng Phước cạo tóc. Sau gặp Bắc tông thịnh hóa, bèn hứa vâng theo.

Thần Tú hỏi rằng: Ông tên Hàng Ma, ở đây không có động vật yêu quái cây ẩn yêu quái, ông biết Ma chăng?

Sư bảo: Có Phật có Ma.

Thần Tú nói: Ông nếu là Ma, ắt ở cảnh giới bất tư nghì.

Sư bảo: Là Phật cũng không, có cảnh giới nào!

Thần Tú huyền ký rằng: Ông có duyên nơi thành cũ của Thiếu Hạo [1].

Sư tìm vào Thái Sơn. Được vài năm, học giả vân tập rất đông. Một hôm bảo môn nhân rằng: Ta nay già yếu, người hay vật đến tận cùng có chỗ về.

Nói xong liền thị tịch. □


[1] Tương truyền Thiếu Hạo là thủ lãnh của Đông Di, là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc, một trong Ngũ Đế. Sau khi mất thành thần ở Tây phương.


Bảng đối chiếu danh từ riêng Anh-Hán trong  bản tiếng Anh “RECORDS OF THE TRANSMISSION OF THE LAMP”.

Xiang Mozang                   降魔藏     Hàng Ma Tạng

Yan Province                     兗州         Duyện Châu

Shandong                          山東         Sơn Đông

Zhao (Heibei)                    趙郡         Triệu (quận)

Wang                                 王      Vương

Demon Subjugator            降魔         hàng ma

Huangfu Monastery          廣福院     Quảng Phước viện

Zan                                    (明)讚      (minh) Tán

Shenxiu                              神秀          Thần Tú

Shaohao                            少皞    Thiếu Hạo

Tai Mountain                     泰山    Thái sơnduyện châu hàng ma tạng
兗州降魔藏禪師,趙郡人也。姓王氏。父為毫掾。師七歲出家,時屬野多妖鬼,魅惑於人。師孤形制伏,曾無少畏,故得降魔名焉。即依廣福院明讚禪師落髮。後遇北宗盛化,便誓摳衣。秀問曰:「汝名降魔,此無山精木怪,汝翻作魔邪?」師曰:「有佛有魔。」秀曰:「汝若是魔,必住不思議境界。」師曰:「是佛亦空,何境界之有!」秀懸記之曰:「汝與少皞之墟有緣。」師尋入泰山。數稔,學者雲集。一日告門人曰:「吾今老朽,物極有歸。」言訖而逝。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *