Thiền Sư Đạo Thọ

Thiền Sư Đạo Thọ (734-825)
(Đời thứ 1 sau Bắc Tông Thần Tú)
Thọ Châu
Bắc Tông Thần Tú → Thọ Châu Đạo Thọ

Sư người Đường Châu[1], họ Văn. Thuở nhỏ xem kinh sách, đến gần năm mươi tuổi, nhân gặp cao tăng chỉ dạy, nguyện xin xuất gia, lễ Huệ Văn ở núi Minh Nguyệt tại quận nhà làm Thầy. Sư thẹn mình tuổi cao, cầu pháp quá muộn, lập chí du phương, không nơi nào mà không đến tham vấn.

Sau trở về Đông Lạc gặp được thiền sư Tú ngay lời biết được chỗ vi diệu. Sau chọn núi Tam Phong ở Thọ Châu, cất am tranh ở.

Thường có người dân, mặc y phục bình dị, nói năng kỳ lạ, lúc nói cười biến hóa làm hình Phật và hình Bồ tát, La-hán, tiên nhân… hoặc phóng thần quang, hoặc phát tiếng vang. Đồ chúng của Sư thấy ông ta đều không thể biết được. Như thế trải qua mười năm, về sau vắng bặt không thấy bóng dáng.

Sư bảo với chúng rằng: Người kia khéo hóa hiện các hình tượng, lừa gạt mê hoặc người khác. Chỉ cần lão tăng không thấy không nghe, thì sự khéo biến hóa của y có chỗ tận, không thấy không nghe của ta thì vô tận.

Đời Đường, năm đầu niên hiệu Bảo Lịch (825), thị hiện bệnh mà tịch. □


[1] Đường Châu 唐州 nay là huyện Đường Hà tại Hà Nam.
Bách Nham tại Đường Châu đầu nguồn Hoài Thủy được quyển Trà Kinh sắp nguồn nước nấu trà vào hạng thứ chín.Daoshu                                 道樹    Đạo Thọ

Shou Province (Anwei)        壽州   Thọ Châu

Tang Province (In Henan)   唐州   Đường Châu

Wen                                      聞        Văn

Master Huiwen                    慧文    Huệ Văn

Mingyue Mountain             明月山        Minh Nguyệt Sơn

Dongluo (Luoyang The Western Capital Of The Tang Dynasty) 東洛  Đông Lạc

Shenxiu                                秀        Thần Tú

Three Peaks Mountains        三峰山        Tam Phong Sơn

Shou Province                       

Arhat                                   羅漢    La-Hán

Baoli Reign                        寶歷  Bảo Lịchthọ châu đạo thọ

 壽州道樹禪師,唐州人也。姓聞氏。幼探經籍,年將五十,因遇高僧誘諭,遂誓出家,禮本部明月山慧文為師。師恥乎年長,求法淹遲,勵志遊方,無所不至。

後歸東洛,遇秀禪師,言下知微。乃卜壽州三峰山,結茅而居。

常有野人,服色素朴,言譚詭異,於言笑外化作佛形及菩薩、羅漢,天僊等形,或放神光,或呈聲響。師之學徒睹之,皆不能測。如此涉十年,後寂無形影。師告眾曰:野人作多色伎倆,眩惑於人。只消老僧不見不聞,伊伎倆有窮,吾不見不聞無盡。

唐寶歷元年,示疾而終。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *