Thiền Sư Toàn Thực

Đô Lương Sơn

Thiền Sư Toàn Thực
(Đời thứ 1 sau Bắc Tông Thần Tú)
Núi Đô Lương, Hoài Nam (An Huy)
Bắc Tông Thần Tú → Đô Lương Toàn Thực

Sư họ Nhuế, người Quang Châu (Qua Dương, Hoài Nam). Thuở nhỏ, bẩm tính tiết tháo, tự nói học làm Phật độ chúng sanh.

Đến thiền viện Vinh Quang ở bổn châu, xin Đại Trí xuất gia. Sư rất nghiêm cẩn tụng kinh. Sau khi thọ giới Cụ túc đến Lạc Dương tham học thiền pháp, liễu triệt không nghi. Từ giã thầy đi du phương.

Đến núi Đô Lương ở Hoài Nam dựng thảo am. Thái thú Vệ văn Khanh mời Sư đến chùa Trường Thọ ở sở trị, giáo hóa đồ chúng.

Vệ hỏi Sư: Tương lai Phật pháp thịnh suy thế nào.

Sư bảo: Chân thật không dao động, từ xưa đến nay vẫn là pháp tắc. Bốn tướng pháp hữu vi biến đổi, sẽ bị vùi lấp mai một. Quân hầu có thể thấy vậy (tiên đoán rằng Vũ Tông phá hủy giáo pháp).

Sư thị tịch năm chín mươi ba tuổi. Môn nhân lập tháp lập bia.
Đời Đường niên hiệu Hội Xương thứ tư (844) ngày mùng bảy tháng chín năm Giáp tý nhập tháp. □

[Tống Cao Tăng Truyện, quyển 8]Đối chiếu Anh Hán
[RECORDS OF THE TRANSMISSION OF THE LAMP]

Duliang Shan  都梁山     Đô Lương Sơn
Huainan          淮南          Hoài Nam
Quanzhi          全植          Toàn Thực
Guanzhou        光州          Quang Châu (Qua Dương, Hoài Nam)
Rui                  芮               Nhuế
Weiwen          衛文           Vệ Văn (thái thú)
Huichang        會昌          (niên hiệu) Hội Xương
The governor of his native province 太守 Thái thúđô lương toàn thực
淮南都梁山釋全植。姓芮。光州人也。少稟異操。自言學作佛度生去。忽投本州榮光禪院大智下求度。師頗嚴謹。約其誦經受具後至洛陽參問禪法。徹了無疑。辭師觀方。至淮南都梁山建立茅舍。太守衛文卿命於州治長壽寺化徒。衛侯問將來佛法隆替若何。植曰。真實之物無振。自古于今往復軌躅。有為之法四相遷流。法當陻厄。君侯翹足可見。預言武宗毀教也。植終年九十三。門人建塔立碑。會昌四年甲子九月七日入浮圖焉

[宋高僧傳卷第8]


Bản Cảnh Đức Truyền Đăng Lục vắn tắt hơn:

淮南都梁山全植禪師光州人也。姓芮氏。初結庵居止。

太守衛文卿命本州長壽寺開法聚徒。文卿問曰。將來佛法隆替若何。師曰。真實之物無古無今亦無軌躅。有為之法四相遷流。法當陻厄。君侯可見。師年九十三而終。

唐會昌四年甲子九月七日入塔


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *