Thiền Sư Duy Tắc

Thiền Sư Duy Tắc
(Đời thứ 7 tông Ngưu Đầu)
Động Phật Quật, núi Thiên Thai
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU] → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương → Ngưu Đầu Pháp Trì → Ngưu Đầu Trí Oai → Ngưu Đầu Huệ Trung → Phật Quật Duy Tắc

Sư người Kinh Triệu (Trường An), họ Trương Tôn. Ban đầu yết kiến thiền sư Huệ Trung, đại ngộ huyền chỉ.

Sư bèn nói: Trời đất không vật, ta người cũng không, tuy không có gì, nhưng chưa từng không có. Như thế thì Thánh nhân như bóng, trăm họ như mộng, ai chịu sanh tử? Bậc chí nhân có thể riêng chiếu, có thể làm chủ vạn vật, ta biết điều đó.

Sư đi về hướng nam đến Thiên Thai, ở ẩn bên thác nước phía tây vách núi. Giữa niên hiệu Nguyên Hòa, người mộ đạo tìm đến. Có đệ tử là Khả Tố dựng lên thất tranh, dần dần thành pháp tịch. Gọi Phật Quật là do từ Sư bắt đầu vậy.

*
Tăng hỏi: Thế nào là mũi tên của Na-la-diên [1]?
Sư bảo: Trúng đích rồi!

*
Chợt một hôm Sư bảo môn nhân rằng: Các ông nỗ lực vậy.

Qua hai ngày, Sư ngồi kiết già thị tịch. Ba năm sau, nhục thân Sư còn nguyên vẹn trong tháp tại bản sơn. □

[Đời Đường, Hàn Nghệ soạn bia, ngày nay còn ở chùa Quốc Thanh.]


Chú thích:


[1] Na-la-diên là tên khác của Phạm Thiên vương, cũng được gọi là Kim cang Lực sĩ.phật quật duy tắc
天台山佛窟巖惟則禪師者,京兆人也。姓長孫氏。初謁忠禪師,大悟玄旨。乃曰:「天地無物也,物我無物也。雖無物也,而未嘗無物也。如此,則聖人如影,百姓如夢,孰為死生哉?至人以是能獨照,能為萬物主,吾知之矣。」

*遂南遊天台,隱於瀑布之西巖。元和中慕道者日至。有弟子可素,遂築室廬,漸成法席。佛窟之稱自師始也。

*僧問:「如何是那羅延箭?」師曰:「中的也。」

*忽一日告門人曰:「汝其勉之。」閱二日,跏趺而寂。後三年,塔全身于本山。﹝唐韓乂撰碑,今存國清寺。﹞


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *