Thiền Sư Đạo Khâm

Thiền Sư Đạo Khâm
(Đời thứ 7 dòng Ngưu Đầu)
Kính Sơn, Hàng Châu

Pháp Dung [Ngưu Đầu] → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương → Ngưu Đầu Pháp Trì → Ngưu Đầu Trí Oai → Hạc Lâm Huyền Tố →
Kính Sơn Đạo Khâm

Sư họ Chu, người Côn Sơn (Tô Châu). Ban đầu theo Nho giáo. Năm hai mươi tám tuổi gặp thiền sư Huyền Tố bảo Sư rằng: Xem thần khí của ngươi ôn hòa thuần chánh, chân pháp bảo.

Sư cảm ngộ, nhân đó xin làm đệ tử. Thiền sư Tố đích thân xuống tóc và truyền giới, dạy rằng: Ông nương theo dòng mà đi, gặp đường tắt (kính) thì dừng.

Sư liền đi về phương nam, đến Lâm An, thấy hướng đông bắc có ngọn núi, hỏi chú tiều phu.

Tiều phu đáp: Đây là Kính Sơn.

Sư bèn dừng lại trụ nơi đây.

*

Tăng hỏi: Thế nào là đạo?

Sư bảo: Trên núi có cá chép, dưới biển có bụi trần.

*

Mã Tổ cho người đưa thư đến, trong thư có vẽ vòng tròn. Sư mở thư ra ngay nơi tướng vòng tròn sư chấm một điểm, rồi trao thư lại.

[Quốc sư Huệ Trung nghe bèn nói: Khâm Sơn vẫn bị Mã đại sư mê hoặc.]

*

Hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?

Sư bảo: Ông hỏi không đúng.

Thưa: Thế nào là đúng?

Sư bảo: Đợi ta sau khi diệt độ, sẽ nói với ông.

*

Mã Tổ sai Trí Tạng đến hỏi: Trong mười hai giờ lấy gì làm cảnh?

Sư bảo: Đợi khi ông trở về có tin tức.

Trí Tạng nói: Trở về ngay đây.

Sư nói: Chuyển lời phải hỏi thăm.

*

Thôi Triệu Công ở Tào Khê hỏi: Đệ tử nay muốn xuất gia được chăng?

Sư bảo: Xuất gia chính là việc của đại trượng phu, chẳng phải tướng quân có thể làm được.

Thôi Triệu Công ngay đó có tỉnh.

*

Đời Đường Đại Lịch năm thứ ba, hoàng đế Đại Tông ban chiếu mời đến cung, đích thân vua đến dự lễ. Một hôm cùng với Quốc sư Trung ngồi tại nội đình, thấy vua giá lâm, Sư đứng dậy. Nhà vua hỏi: Thầy vì sao đứng dậy?

Sư đáp: Đàn việt đâu được hướng trong bốn oai nghi thấy bần đạo.

Nhà vua vừa ý, bảo với Quốc sư rằng: Trẫm muốn ban cho sư Đạo Khâm một cái tên.

Quốc sư vui vẻ phụng chiếu, bèn ban hiệu cho Sư là Quốc Nhất. Sau Sư từ giã trở về núi xưa (Kính Sơn).

Tháng 12, niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ tám (792), Sư thị hiện bệnh, thuyết pháp rồi thị tịch, thụy Đại Giác Thiền Sư.kính sơn đạo khâm

杭州徑山道欽禪師者,蘇州崑山人也。姓朱氏。初服膺儒教,年二十八,遇素禪師,謂之曰:「觀子神氣溫粹,真法寶也。」師感悟,因求為弟子。素躬與落髮,乃戒之曰:「汝乘流而行,逢徑即止。」師遂南邁,抵臨安,見東北一山,因問樵者。樵曰:「此徑山也。」乃駐錫焉。

*僧問:「如何是道?」師曰:「山上有「鯉魚,海底有蓬塵。」

*馬祖令人送書到,書中作一圓相。師發緘,於圓相中著一點,卻封回。﹝忠國師聞,乃云:「欽師猶被馬師惑。」﹞

*問:「如何是祖師西來意?」師曰:「汝問不當。」曰:「如何得當?」師曰:「待吾滅後,即向汝說。」

*馬祖令智藏來問:「十二時中以何為境?」師曰:「待汝回去時有信。」藏曰:「如今便回去。」師曰:「傳語卻須問取。」

*曹溪崔趙公問:「弟子今欲出家,得否?」師曰:「出家乃大丈夫事,非將相之所能為。」公於是有省。

*唐大曆三年,代宗詔至闕下,親加瞻禮。一日,同忠國師在內庭坐次,見帝駕來,師起立。帝曰:「師何以起?」師曰:「檀越何得向四威儀中見貧道。」帝悅,謂國師曰:「欲錫欽師一名。」國師欣然奉詔,乃賜號國一焉。後辭歸本山。於貞元八年十二月示疾,說法而逝。諡大覺禪師。


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *