Thiền Sư Hiểu Liễu

Thiền Sư Hiểu Liễu
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Núi Biển Đam
Lục Tổ Huệ Năng Đại Giám → Biển Đam Hiểu Liễu

Truyện ký không ghi rõ về Sư. Chỉ có môn nhơn Bắc tông là Thiền sư Hốt Lôi Trừng soạn bia tháp, phổ biến ở đời.
Ghi tóm lược rằng:

Sư ở núi Biển Đam, hiệu Hiểu Liễu, nối pháp Lục Tổ. Sư được tâm vô tâm, rõ tướng vô tướng. Vô tướng đó sum la làm hoa mắt, vô tâm đó phân biệt mạnh mẽ.
Dứt ngôn ngữ tiếng vang tiếng vang chẳng thể truyền, truyền là được vậy. Nói không thể cùng, cùng đó chẳng phải.
Sư được cái không, không của không, chẳng không nơi không vậy. Ta nay lấy cái có, có của có, chẳng phải có nơi có vậy.
Chẳng phải có của có, đến đi chẳng tăng.
Chẳng phải không của không, Niết-bàn chẳng diệt.
Than ôi!
Sư trụ thế chừ sáng Tào Khê, Sư tịch diệt chừ thuyền pháp nghiêng.
Sư bàn vô thuyết chừ hoàn vũ thạnh. Sư dạy chúng mê chừ liễu nghĩa thừa.
Núi Biển Đam đậm thêm màu sắc,
Hang trống Hiểu Liễu vẫn lưu danh. □Chan master Xiaoliao = 曉了禪師 Hiểu Liễu thiền sư
Biandan shan = 匾擔山 Biển đam sơn
Northern School = 北宗 Bắc tông
Hu Leicheng = 忽雷澄 Hốt lôi trừngbiển đam hiểu liễu
匾擔山曉了禪師者,傳記不載。唯北宗門人忽雷澄禪師撰塔碑盛行于世。其略曰:師住匾擔山,號曉了,六祖之嫡嗣也。師得無心之心,了無相之相。無相者森羅眩目,無心者分別熾然。絕一言一響,響莫可傳,傳之行矣。言莫可窮,窮之非矣。師得無無之無,不無於無也。吾今以有有之有,不有於有也。不有之有,去來非增。不無之無,涅槃非滅。嗚呼!師住世兮曹谿明,師寂滅兮法舟傾。師譚無說兮寰宇盈,師示迷徒兮了義乘。匾擔山色垂茲色,空谷猶留曉了名。□
< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *