Thiền Sư Huyền Sách

Kim Hoa Sơn

Thiền Sư Huyền Sách
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Kim Hoa, Vụ Châu
Lục Tổ Huệ Năng → Vụ Châu Huyền Sách

Huyền Sách người Kim Hoa, Vụ Châu.

Sư du phương đến Hà Sóc nghe danh thiền sư Hoàng từng yết kiến Hoàng Mai, tự cho là chứng đạo. Sư biết chỗ nhận của Trí Hoàng chưa chân thật, liền đến hỏi: Ông ngồi đây làm gì?

Trí Hoàng nói: Nhập định.

Sư hỏi: Ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu không tâm nhập thì tất cả vô tình cỏ cây ngói đá nên được định; nếu có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định.

Trí Hoàng bảo: Tôi chính khi nhập định chẳng thấy có tâm có-không.

Sư nói: Chẳng thấy có tâm có không tức là thường định, sao lại có xuất nhập, nếu có xuất nhập tức là không phải Đại định.

Hoàng không trả lời được. Giây lâu mới hỏi: Thầy kế thừa ai?

Sư nói: Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê.

Trí Hoàng hỏi: Lục Tổ lấy gì làm Thiền định?

Huyền Sách đáp: Thầy tôi nói, “Diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa sanh thiền tưởng, tâm như hư không cũng không có cái lượng của hư không”.

Trí Hoàng nghe lời này, bèn đến Tào Khê thỉnh quyết chỗ nghi, thấy ý Tổ cùng Sư không khác, Hoàng khai ngộ.

Sư sau về Kim Hoa, khai mở pháp tịch. □vụ châu huyền sách
玄策禪師者,婺州金華人也。遊方時屆于河朔,有隍禪師者,曾謁黃梅,自謂正受。師知隍所得未真,往問曰:「汝坐於此作麼?」隍曰:「入定。」師曰:「汝言入定,有心邪?無心邪?若有心者,一切蠢動之類,皆應得定。若無心者,一切草木之流,亦合得定。」曰:「我正入定時,則不見有有無之心。」師曰:「既不見有有無之心,即是常定,何有出入?若有出入,則非大定。」隍無語。良久問:「師嗣誰?」師曰:「我師曹谿六祖。」曰:「六祖以何為禪定?」師曰:「我師云:『夫妙湛圓寂,體用如如。五陰本空,六塵非有。不出不入,不定不亂。禪性無住,離住禪寂。禪性無生,離生禪想。心如虛空,亦無虛空之量。』」隍聞此說,遂造于曹谿,請決疑翳,而祖意與師冥符,隍始開悟。師後卻歸金華,大開法席。 □


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *