Thiền Sư Huyền Tố

Thiền Sư Huyền Tố
(Đời thứ 6 dòng Ngưu Đầu)
Chùa Hạc Lâm, Nhuận Châu (Trấn Giang)
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU] → Ngưu Đầu Trí Nham → Ngưu Đầu Huệ Phương →
Ngưu Đầu Pháp Trì → Ngưu Đầu Trí Oai →
Hạc Lâm Huyền Tố

Sư họ Mã, người Diên Lăng (Giang Tô).
Cuối đời tham vấn thiền sư Oai, liền ngộ tánh tông.

Sau ở chùa Hạc Lâm. Một hôm người đồ tể yết kiến lễ bái, xin đến chỗ ở để cúng dường.

Sư vui vẻ chấp nhận đi, chúng thấy đều lấy làm lạ.

Sư bảo: Phật tánh bình đẳng, hiền ngu như nhau. Những người đáng độ ta liền độ cho họ, lại có gì sai khác!
*
Tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ sang?

Sư bảo: Hội tức chẳng hội, nghi tức chẳng nghi.

Lại nói: Chẳng hội không nghi, không nghi chẳng hội.
*
Có vị tăng gõ cửa, Sư hỏi: Người nào?

Thưa: Là tăng.

Sư bảo: Chẳng những là tăng mà Phật đến cũng không tiếp.

Thưa: Vì sao không tiếp?

Sư bảo: Không có chỗ cho ông nương gá. □



hạc lâm huyền tố
潤州鶴林玄素禪師者,延陵人也。姓馬氏。晚參威禪師,遂悟性宗。後居鶴林寺。一日有屠者禮謁,願就所居辦供。師欣然而往,眾皆見訝。師曰:「佛性平等,賢愚一致。但可度者,吾即度之。復何差別之有!」僧問:「如何是西來意?」師曰:「會即不會,疑即不疑。」又曰:「不會不疑底。不疑不會底。」有僧扣門,師問:「是甚麼人?」曰:「是僧。」師曰:「非但是僧,佛來亦不著。」曰:「為甚麼不著?」師曰:「無汝棲泊處。」□


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *