Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng

Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng (?-676)
(Đời thứ 1 sau Lục Tổ)
Nam Hoa Thiền Tự, Thiều Châu
Lục Tổ Huệ Năng → Vô Tận Tạng

Ni Vô Tận Tạng (?-676) người Khúc Giang, họ Lưu. Vô Tận Tạng là vị ni đầu tiên tại Nam Hoa Thiền Tự.

Đường Cao Tông niên hiệu Long Sóc năm đầu (661), Lục Tổ Huệ Năng được pháp từ Hoàng Mai trở về Nam, lúc qua Tào Khê ở thôn Tào Hầu, gặp ni Vô Tận Tạng hỏi về kinh Niết Bàn.

Ni Vô Tận Tạng đến Cám Châu, Giang Tây lập am ẩn tu. Đường Cao Tông niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ ba (676), trước khi viên tịch, Ni phó chúc cho ni Huyền Cơ ở bên cạnh, đến Tào Khê tìm Lục Tổ. Lục Tổ lúc này đã về Tào Khê trụ trì, cho tăng chức sự đến nghênh thỉnh chơn thân của ni Vô Tận Tạng. 

Lại nơi chái nhỏ bên cạnh Bảo Lâm Tự lập Vô Tận Am, thiết lập khám thờ chơn thân của ni Vô Tận Tạng, để Huyền Cơ trụ trì, bắt đầu từ đây nữ chúng trong thiền môn Tào Khê theo nhau mà xuất hiện, để Vô Tận Am là Tổ Am.

Bài kệ khai ngộ của ni Vô Tận Tạng:

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân
Mang hài đạp phá lãnh đầu vân
Quy lai tiếu bả mai hoa xú
Xuân tại chi đầu dĩ thập phần.

Trọn buổi tìm xuân chẳng thấy đâu
Giày gai đạp nát đỉnh mây cao
Trở về cười ngất hương mai rộ
Xuân ở đầu cành rõ biết bao.vô tận tạng
無盡藏尼(?—公元676年)曲江人,俗姓劉,為南華禪寺首位比丘尼。唐高宗龍朔元年(公元661年)禪宗六祖惠能於湖北黃梅得法南歸,途經曹溪曹候村時,與無盡藏尼邂逅相遇,因釋《涅槃經》經意…
祖隱懷集後,無盡藏尼雲游到江西贛州境內建庵隱修,唐高宗上元三年(公元676年),圓寂前,囑隨身邊玄機尼到曹溪找六祖。祖此時已回曹溪住持,命職事僧赴贛州迎請瓮藏之無盡藏尼真身,並於寶林寺側廂幽靜處,建無盡庵,設龕供奉觀音大士法相和無盡藏尼真身,讓玄機尼住持,自是始,曹溪禪門女衆輩出,視無盡藏庵為祖庵。
無盡藏比丘尼一首開悟偈:

終日尋春不見春,
芒鞋踏破嶺頭雲。

歸來偶把梅花嗅,
春在枝頭已十分。

[www.nanhuasi.net › 古无尽庵]


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *