Thiền Sư Tông Mật đáp Thượng thư Ôn Tạo [3]

Thiền Sư Tông Mật
(Đời thứ 5 sau Lục Tổ)
Khuê Phong, Chung Nam
Lục Tổ Huệ Năng → Hà Trạch Thần Hội → Từ Châu Pháp Như → Kinh Nam Duy Trung → Toại Châu Đạo Viên → Khuê Phong Tông Mật

Thượng thư Ôn Tạo [*] hỏi.

HỎI: Người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung linh tánh sẽ nương vào đâu?

ÐÁP:

Tất cả chúng sanh đều có tánh giác. Linh minh không tịch, không khác với Phật. Chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ, vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét. Theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết, luân hồi nhiều kiếp.

Nhưng, giác tánh trong thân, chưa từng sanh tử. Như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường. Như nước thành băng, mà tánh ướt không đổi. Nếu có thể ngộ tánh này, tức là pháp thân.

Vốn tự vô sanh, thì đâu có chỗ nương gá, linh hoạt chẳng mờ mịt, rõ ràng thường biết. Không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Song, vọng chấp nhiều đời, huân tập thành tánh. Mừng giận vui buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy đã đốn ngộ chân lý, mà tình này không thể dứt liền. Cần phải hằng xét nét, giảm bớt rồi giảm bớt. Như gió đã dừng, sóng dần dần lặng. Ðâu thể tu hành một đời, mà đồng lực dụng của chư Phật.

Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này; lấy linh tri là thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Vọng niệm nếu khởi, đều chẳng nên theo, tức là khi sắp mạng chung tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người, cõi trời thọ sanh.

Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ nhận thân phần đoạn (thân còn ăn uống thô), tự hay đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Nếu lưu chú nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn Viên giác Ðại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện trăm ngàn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật.
Có kệ rằng:

Tác hữu nghĩa sự
Thị tỉnh ngộ tâm
Tác vô nghĩa sự
Thị cuồng loạn tâm.
Cuồng loạn tùy tình niệm
Lâm chung bị nghiệp khiên
Tỉnh ngộ bất do tình
Lâm chung năng chuyển nghiệp.

Làm việc có nghĩa
Là tâm tỉnh ngộ
Làm việc vô nghĩa
Là tâm cuồng loạn.
Cuồng loạn theo tình niệm
Lâm chung bị nghiệp lôi
Tỉnh ngộ không theo tình
Lâm chung hay chuyển nghiệp. □


Ghi chú:

[*] Ôn Tạo (765-835) tên Giản Dư, người Kỳ Huyện Tinh Châu (nay là Huyện Kỳ, Sơn Tây). Ông làm Lễ bộ Thượng thư thời nhà Đường.又山南溫造尚書問:「悟理息妄之人,不結業一期,壽終之後,靈性何依?」

師曰:「一切眾生,無不具有覺性。靈明空寂,與佛無殊。但以無始劫來,未曾了悟,妄執身為我相,故生愛惡等情。隨情造業,隨業受報,生老病死,長劫輪回。然身中覺性,未曾生死,如夢被驅役,而身本安閑。如水作冰,而濕性不易。若能悟此性,即是法身。本自無生,何有依託?靈靈不昧,了了常知。無所從來,亦無所去。然多生妄執,習以性成。喜怒哀樂,微細流注。真理雖然頓達,此情難以卒除。須長覺察,損之又損,如風頓止,波浪漸停。豈可一生所修,便同諸佛力用?但可以空寂為自體,勿認色身;以靈知為自心,勿認妄念。妄念若起,都不隨之,即臨命終時,自然業不能繫。雖有中陰,所向自由。天上人間,隨意寄託。若愛惡之念已泯,即不受分瑕之身,自能易短為長,易粗為妙。若微細流注,一切寂滅,唯圓覺大智朗然獨存,即隨機應現千百億化身,度有緣眾生,名之為佛。謹對。」
偈曰:「作有義事,是惺悟心。作無義事,是狂亂心。狂亂隨情念,臨終被業牽。惺悟不由情,臨終能轉業。」□


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *