Thiền Sư Xử Tịch

Thiền Sư Xử Tịch (669-736)
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tư Châu Trí Sằn → Tư Châu Xử Tịch

Sư quê ở Phù Thành Miên Châu, họ Đường, thường gọi là Hòa thượng Đường. Gia đình vốn thuộc Nho giáo, nên thiền sư rất thông lễ nghĩa của Nho gia.

Mười tuổi phụ thân từ trần, Sư theo học đạo với thiền sư Trí Sằn; tính vốn lợi căn, nên không bao lâu sau đó được Trí Sằn tín nhiệm và truyền Tín y.

Khi thiền sư Trí Sằn được triệu vào kinh, Xử Tịch cũng theo làm thị giả, sau theo Thầy về lại chùa Đức Thuần, truyền pháp hai mươi năm.
Khai Nguyên 24 (736) thị tịch, hưởng thọ 68 tuổi.

Theo “Lịch Đại Pháp Bảo Ký”, trước lúc lâm chung thiền sư mật truyền Tín y ca-sa và phó pháp lại cho thiền sư Vô Tướng như sau: “Đây là Y ca-sa của Tổ Đạt-ma truyền lại, Tắc Thiên ban cho Hòa thượng Trí Sằn, Hòa thượng truyền lại cho ta, ta truyền lại cho ngươi, nhớ khéo giữ gìn, hãy tìm nơi thích hợp để truyền pháp”. □tư châu xử tịch
釋處寂。俗姓周氏。蜀人也。師事寶修禪師。服勤寡慾與物無競。雅通玄奧。居山北行杜多行。天后聞焉。詔入內賜摩納僧伽梨。
辭乞歸山。
涉四十年足不到聚落。坐一胡床宴默不寐。常有虎蹲伏座下。如家畜類。資民所重。學其道者臻萃。由是頗形奇異。

[宋高僧傳卷第二十]


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *