Thiền Sư Pháp Như

Thiền Sư Pháp Như (638-689)
Tung Nhạc, Hà Nam
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tung Nhạc Pháp Như

Sư họ Vương, người Thượng Đảng (huyện Trường Trị, Sơn Tây). Thuở nhỏ theo cậu đến Lễ Dương, trước thờ Thanh Bố Minh (Huệ Minh) làm thầy, năm 19 tuổi xuất gia.
Theo sự chỉ dạy của Bố Minh, Sư đến tham học với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Theo hầu Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 16 năm, cho đến khi Ngũ Tổ thị tịch (674).
Sau đó Sư đi về phương Bắc, đến Tung Nhạc, do vì khiêm hạ, ở đây ba năm không người biết.
Đến năm Thùy Củng thứ hai (686) Sư khai pháp tại Thiếu Lâm Tự.
Niên hiệu Vĩnh Xương năm đầu (689) Sư thị tịch. □tung nhạc pháp như
法如:(638~689)唐代北宗禪僧。上黨人,俗姓王。幼年隨舅父到豐陽,先事青布明為師,十九歲時出家。經青布明指點,他又投禪宗五祖弘忍為師,侍奉前後共十六年,直至弘忍滅度。之後他北游嵩岳,居止三年,以其謙沖卑恭,而不為人知。垂拱二年(686),於少林寺開法講說。 在少林寺住下,唐永昌元年(689年)圓寂。。□


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *