CHƯƠNG II- Xưa nay như thế

II- XƯA NAY NHƯ THẾ
(Những dòng bàng xuất)

1- Sơ Tổ Bồ Đề Đạt-ma bàng xuất

1- Thiên Tuế Bảo Chưởng
2- Đạo Dục
3- Thiền sư Đạo Phó
4- Ni Tổng Trì
5- Huyễn Chi

2- Nhị Tổ Huệ Khả bàng xuất

1- Thiền sư Tăng Na 僧那
2- Thiền sư Huệ Mãn 相州慧滿
3- Cư sĩ Hướng 向居士

3- Tam Tổ Tăng Xán bàng xuất

1- Tỳ ni đa lưu chi (truyền sang Việt Nam)

4- Tứ Tổ Đạo Tín bàng xuất
1/ Tân La Pháp Lãng 法朗
2/ Ngưu Đầu Pháp Dung 牛頭法融

Đời thứ 2 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Ngưu Đầu Pháp Dung
Chung Sơn Đàm Thôi 鍾山曇璀
Ngưu Đầu Trí Nham 牛頭智巖

Đời thứ 3 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Ngưu Đầu Trí Nham
Ngưu Đầu Huệ Phương 牛頭慧方

Đời thứ 4 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Ngưu Đầu Huệ Phương
Ngưu Đầu Pháp Trì 牛頭法持

Đời thứ 5 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Ngưu Đầu Pháp Trì
Ngưu Đầu Trí Oai 牛頭智威

Đời thứ 6 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Ngưu Đầu Trí Oai
An Quốc Huyền Đĩnh 安國玄挺/
Thiên Trụ Sùng Huệ 天柱崇慧/
Hạc Lâm Huyền Tố 鶴林玄素/
Ngưu Đầu Huệ Trung 牛頭慧忠

Đời thứ 7 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Hạc Lâm Huyền Tố
Kính Sơn Đạo Khâm 徑山道欽
Nối pháp Ngưu Đầu Huệ Trung
Phật Quật Duy Tắc 佛窟巖惟

Đời thứ 8 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Phật Quật Duy Tắc
Vân Cư Trí 雲居智
Nối pháp Kính Sơn Đạo Khâm
Điểu Khòa Đạo Lâm 鳥窠道林

Đời thứ 9 dòng Ngưu Đầu
Nối pháp Điểu Khòa Đạo Lâm
Chiêu Hiền Hội Thông 招賢會通

(CÒN TIẾP)


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *